Title: Site specific
Other Titles: Site specific
Authors: Obršlik, Marek
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akad. mal.
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25598
Keywords: aforismus;konceptuální umění;street art
Keywords in different language: aphorism;conceptual art;street art
Abstract: Mojí hlavní představou bylo vytvářet vtipné slogany schované za aforismy a těmi se snažit nabádat lidi k podvědomému podprahovému vnímání tak jako již pracují reklamy. Já se ale pokouším, reagovat na určité místo je to snaha o kladení důrazu na vžitou přítomnost, která je ovlivněna reklamou a já se ji snažím narušit svojí nekonvenčností, která je podána s určitým vtipem a v podstatě zažitými aforismy přenášející se lidovou slovesností. Již od našeho narození je aforismus používán v běžném hovoru bez rozmyšlení. Předkládám divákovi symbolismy v podobě lidového tvarosloví. Text je, spojení s obrazem a je od nepaměti silnou zbraní korporátních společností. Já se snažím vyhledávat atypická městská místa a přiřazovat jim vlastní aforistické slogany. Obsah by měl být, vtipným zamyšlením nad textem, viděním, myšlením, zaplněním či prázdnotou konkrétního místa. Jde o nenásilné nabourání každodenního stereotypu, toho co člověk vidí okolo sebe. Důležitá je domýšlivost v divákově mysli, představivost ve vnitřních myšlenkách. Je to spojitost street artu konceptuálního umění a typograficky řešeného písma a estetického vnímání. Klasické aforismy nefungují jako reklama, nesnaží se vám prodat jakýkoli produkt a u toho se vesele tvářit, že je vše v pořádku.
Abstract in different language: Originally, my intention was to create my own advertising slogans. In the end, I decided to work conceptually with some already well-established aphorisms used in the ordinary language. I adapted all the aphorisms that I selected in such a way so that they suit a certain context. I mostly try to find a natural or humorous way of placing the aphorisms in a corresponding setting. These aphorisms have a similar use like advertisements surrounding us but they fail to have an advertising function. Advertising strives to create non-conscious reactions in people. I limit myself to reacting to a certain place. At the same time, it is an attempt to place an emphasis on the day-to-day present, which is influenced by advertising and I make an endeavor to disturb it with an unconventional approach. This is conveyed with a certain amount of humor in the form of common aphorisms passed down by folklore. I present to the viewer certain symbolisms. There is a connection between the text and the image. Since time immemorial it has been a strong weapon of corporations. I try to find unusual urban locations and associate them with their own slogans. The contents should be a humorous reflection of the text, perception, deliberation, the contents or the emptiness of the place. It is a gentle way of breaking everyday stereotypes concerning people's day-to-day reality. Creativity in the viewer's mind, his imagination, is of importance. It is a mix of street art, conceptual art, typographically designed characters and aesthetic perception. Classic aphorisms fortunately do not function as advertising, they do not try to sell you a product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obhajoba bakalarske prace.pdfPlný text práce205,55 kBAdobe PDFView/Open
Obrslik_v.pdfPosudek vedoucího práce415,55 kBAdobe PDFView/Open
Obrslik_o.pdfPosudek oponenta práce102,21 kBAdobe PDFView/Open
Obrslik.pdfPrůběh obhajoby práce316,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.