Title: Pokrok v navrhování poly(amid imid)ů s ohledem na chemickou strukturu, metody přípravy a zpracovatelnost
Progress in designing poly(amide imide)s (PAI) in terms of chemical structure, preparation methods and processability
Authors: Dodda, Jagan Mohan
Bělský, Petr
Citation: Europena polymer journal, 2016, roč. 84, č. November 2016, s. 514-537. ISSN 0014-3057.
Issue Date: 2016
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25681
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84992422393
ISSN: 0014-3057
Keywords: polyamidy;syntéza;pokročilé metody;monomorery;nanokompozity
Keywords in different language: polyamides;synthesis;advanced methods;nanocomposites;monomorphs
Abstract: V poslední době došlo k výraznému pokroku ve vývoji poly(amid-imid)ů (PAI) pro různé komerční aplikace (jako jsou separace plynů, nanofiltrace, generování elektřiny a pervaporace) díky jejich vynikajícím vlastnostem - vyznačují se současně vysokou mechanickou pevností, zpracovatelností tavením, tepelnou odolností a širokou chemickou odolností. Vynikající vlastnosti PAI vyplývají z jejich chemické struktury, která obsahuje jak amidové, tak imidové funkční skupiny v hlavním řetězci polymeru. Byla vyvinuta řada metod přípravy PAI s různými vlastnostmi a o různých strukturních kombinacích s cílem zlepšit jejich vlastnosti a rozšířit tak oblast jejich aplikací. Cílem článku je podat přehled a integrovat relevantní zdroje literatury o přípravě/modifikaci různých druhů PAI s ohledem na chemickou strukturu, reakční podmínky, syntetické postupy a aplikace, přičemž je kladen zvláštní důraz na používané monomery.
Abstract in different language: Recently, there has been a considerable progress in the development of poly(amide imide)s (PAIs) for various commercial applications (such as gas separation, nanofiltration, osmotic power generation and pervaporation) due to their outstanding characteristics, combining high mechanical strength, melt processability, thermal resistance and wide chemical resistance. The superior properties of PAIs arise from their unique chemical structure, which contains both the amide and imide functionalities in the polymer backbone. Numerous methods have been developed to prepare PAIs with different characteristics and structural combinations aiming to improve their properties in order to extend their application fields. This article attempts to review and integrate relevant literature sources on the preparation/modification of various kinds of PAIs based on the chemical structure, reaction conditions, synthetic procedures and applications, with a special emphasis being put on the utilized monomers.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Progress in designing.pdf2,57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.