Název: Kola jsou cyklicky antimagická
Wheels are cycle-antimagic
Autoři: Semaničová-Feňovčíková, Andrea
Bača, Martin
Lacsáková, Marcela
Millerová, Miroslava
Ryan, Joe
Citace zdrojového dokumentu: SEMANIČOVÁ-FEŇOVČÍKOVÁ, Andrea, BAČA, Martin, LACSÁKOVÁ, Marcela, MILLEROVÁ, Miroslava, RYAN, Joe Wheels are cycle-antimagic. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2015, roč. 48, č. 1, s. 11-18. ISSN 1571-0653.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26000
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84937412405
2-s2.0-84937412405
ISSN: 1571-0653
Klíčová slova: H-pokrytí;super a, d-H-antimagické totální ohodnocení;cyklicky antimagické ohodnocení;kolo
Klíčová slova v dalším jazyce: H-covering;super a, d-H-antimagic total labeling;cycle-antimagic labeling;wheel
Abstrakt: Prostý graf G má H-pokrytí, jestliže každá hrana v E(G) je v podgrafu grafu G, isomorfním s H, a (a, d)-H-antimagické totální ohodnocení grafu G, majícího H-pokrytí, je bijektivní zobrazení množiny vrcholů V(G) a hran E(G) grafu G na množinu celých čísel {1, 2, . . . , |V (G)| + |E(G)|} takové, že pro každý podgraf H’ isomorfní s H součet ohodnocení všech hran a vrcholů náležících H’ tvoří aritmetickou posloupnost s prvním členem a, a společným rozdílem d. Ohodnocení je super, jestliže nejmenší možná ohodnocení jsou na vrcholech. V článku zkoumáme existenci super cyklicky antimagického totálního ohodnocení grafu typu kolo.
Abstrakt v dalším jazyce: A simple graph G admits an H-covering if every edge in E(G) belongs to a subgraph of G isomorphic to H. An (a, d)-H-antimagic total labeling of a graph G admitting an H-covering is a bijective function from the vertex set V(G) and the edge set E(G) of the graph G onto the set of integers {1, 2, . . . , |V (G)| + |E(G)|} such that for all subgraphs H’ isomorphic to H, the sum of labels of all the edges and vertices belonging to H’ constitute the arithmetic progression with the initial term a and the common difference d. Such a labeling is called super if the smallest possible labels appear on the vertices. In this paper, we investigate the existence of super cycle-antimagic total labelings of wheel.
Práva: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Wheels are Cycle-Antimagic.pdf190,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26000

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD