Title: Interdisciplinární vztahy mezi předměty "fyzika" a "technická výchova" na ZŠ
Other Titles: Interdisciplinary relations between the subjects of "physics" and "technical education" at elementary schools
Authors: Vlková, Iva
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [44-49]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26174
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: technická výchova;fyzika;interdisciplinární vztahy;základní škola
Keywords in different language: technical education;physics;interdisciplinary relations;primary school
Abstract: Technická výchova nebo pracovní činnosti neodmyslitelně patří mezi vyučovací předměty v základním vzdělávání. V Rámcovém vzdělávacím programu je obsah a náplň předmětu vymezena ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, která je tvořena sedmi tematickými okruhy. Z obsahových náplní jednotlivých tematických okruhů je zřejmé interdisciplinární propojení technické výchovy s fyzikou, biologií, chemií, ale i ekonomií či právem. V příspěvku se autor zabývá jednostranným zaměřením výzkumů pouze na některé tematické okruhy v oblasti interdisciplinárních vztahů technické výchovy a fyziky a odkrývá možnosti širšího využití těchto vztahů nejen ve výzkumech, ale především ve vlastní školní praxi. Současně představuje možnosti využití ICT technologií a fyzikálních čidel při výuce technické výchovy.
Abstract in different language: Technical education, or work activities, as the subject is otherwise called, is an inseparable part of the elementary education curriculum. Within the Framework Educational Programme, the content of the subject is defined in the educational area Man and the World of Work, which consists of seven topics. The contents of the topics show interdisciplinary connections between the technical education and physics, biology, chemistry and even economy or law. In this article, the author points out the one-sided aspect of researches that only focus on certain topic areas found in interdisciplinary relations between technical education and physics, and suggests more opportunities for wider use of these relations not only in the research, but mainly in educational practice. At the same time, the author presents the opportunities for the use of ICT and physical sensors in the instruction of technical education.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlkova.pdfPlný text411,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.