Title: Měření a řízení výkonnosti ve vybraném podniku
Other Titles: Measurement and Performance Management in the selected company
Authors: Smítková, Lenka
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Márová Jana, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26688
Keywords: výkonnost podniku;klasické a moderní ukazatele výkonnosti;finanční analýza;ekonomická přidaná hodnota
Keywords in different language: business performance;classical and modern performance measurement indicators;financial analysis;economic value added
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části jsou blíže specifikovány přístupy k měření a řízení výkonnosti podniku a následně jsou popsána vybraná klasická a moderní měřítka výkonnosti. Praktická část zahrnuje představení vybrané společnosti VIZA AUTO CZ, s.r.o. Následně je provedena finanční analýza hospodaření společnosti pomocí tradičních poměrových ukazatelů aj. V další části je provedeno zhodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím moderního ukazatele Ekonomické přidané hodnoty. Závěrem je zhodnocen systém měření a řízení výkonnosti ve vybraném podniku. Na základě výsledků analýzy jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení současné situace.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on measurement and performance management in the selected company. Thesis is divided into theoretical and practical part. Approaches to performance measurement and management of the company are specified and selected classic and modern performance measures are described in the theoretical part. The practical part includes the presentation of selected company VIZA AUTO CZ, s.r.o. Subsequently, financial analysis of the company using traditional financial ratios is performed. The next section is an assessment of business performance through modern method Economic Value Added. Finally, it is performed the evaluation of the system of measurement and performance management in the company. Measures to improve the current situation are proposed based on the results of the analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smitkova Lenka, Mereni a rizeni vykonnosti ve vybranem podniku.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Smitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce949,08 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho DP Smitkova.pdfPosudek vedoucího práce37,31 kBAdobe PDFView/Open
Smitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce181,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.