Název: Měření a řízení výkonnosti ve vybraném podniku
Další názvy: Measurement and Performance Management in the selected company
Autoři: Smítková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Márová Jana, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26688
Klíčová slova: výkonnost podniku;klasické a moderní ukazatele výkonnosti;finanční analýza;ekonomická přidaná hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: business performance;classical and modern performance measurement indicators;financial analysis;economic value added
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části jsou blíže specifikovány přístupy k měření a řízení výkonnosti podniku a následně jsou popsána vybraná klasická a moderní měřítka výkonnosti. Praktická část zahrnuje představení vybrané společnosti VIZA AUTO CZ, s.r.o. Následně je provedena finanční analýza hospodaření společnosti pomocí tradičních poměrových ukazatelů aj. V další části je provedeno zhodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím moderního ukazatele Ekonomické přidané hodnoty. Závěrem je zhodnocen systém měření a řízení výkonnosti ve vybraném podniku. Na základě výsledků analýzy jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení současné situace.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis is focused on measurement and performance management in the selected company. Thesis is divided into theoretical and practical part. Approaches to performance measurement and management of the company are specified and selected classic and modern performance measures are described in the theoretical part. The practical part includes the presentation of selected company VIZA AUTO CZ, s.r.o. Subsequently, financial analysis of the company using traditional financial ratios is performed. The next section is an assessment of business performance through modern method Economic Value Added. Finally, it is performed the evaluation of the system of measurement and performance management in the company. Measures to improve the current situation are proposed based on the results of the analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Smitkova Lenka, Mereni a rizeni vykonnosti ve vybranem podniku.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce949,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho DP Smitkova.pdfPosudek vedoucího práce37,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce181,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26688

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.