Název: Vliv účetních systémů na hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku
Další názvy: Influence of accounting systems to assessment of the financial condition and business performance
Autoři: Šouníková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Oponent: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26690
Klíčová slova: mezinárodní standardy účetního výkaznictví ias/ifrs;účetní systém dle českých právních předpisů;finanční analýza - ukazatele likvidity
Klíčová slova v dalším jazyce: international standards of financial reporting ias/ifrs;accounting system in accordance to czech legislation;financial analysis - liquidity coefficients
Abstrakt: Teoretická část se zaměřuje především na definování vybraných účetních systémů. Nejprve je popsán účetní systém, který je platný v rámci České republiky a řídí se tedy českými právními předpisy. Následně jsou formulována teoretická východiska, která se zabývají účetním systémem dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. U každého systému jsou definovány také vybrané oblasti účetnictví. Dále je stručně popsána finanční analýza, obrat aktiv a ukazatele likvidity, které byly zvoleny pro diplomovou práci. V rámci praktické části práce je nejprve charakterizován vybraný podnikatelský subjekt LEIFHEIT s. r. o. spolu s výpočtem zvolených ukazatelů finanční analýzy. Následně je provedena komparace významných odlišností mezi zvolenými účetními systémy. Dále je proveden výpočet zvolených ukazatelů z položek uvedených ve výkazech sestavených dle mezinárodních standardů IAS/IFRS. Následně jsou položky vstupující do ukazatelů likvidity a obratu aktiv upraveny tak, aby došlo k odstranění rozdílů mezi účetními systémy, které ovlivňují výsledky ukazatelů finanční analýzy. Poslední kapitola práce pak konkrétně definuje vliv rozdílů na vybrané ukazatele. Poslední částí diplomové práce je závěr, který obsahuje shrnutí problematiky týkající se rozdílů mezi zvolenými účetními systémy a jejich vlivem na ukazatele likvidity a ukazatel obratu aktiv.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part focuses on defining of the selected accounting systems. At first is described an accounting system which is valid in the Czech Republic and therefore is governed by Czech law. Subsequently are formulated theoretical solutions that deal with the accounting system in accordance to International Financial Reporting Standards IAS/IFRS. For each system are also defined selected fields of accounting. Next are briefly described the financial analysis, asset turnover and liquidity coefficients that have been chosen for the thesis. Within the practical part is initially characterized a selected business entity LEIFHEIT Ltd. along with the calculation of selected coefficients of the financial analysis. Consequently is put into effect a comparison of significant differences between the selected accounting systems. Furthermore is performed a calculation of selected indicators of the items listed in the statements compiled in accordance with International standards IAS/IFRS. Subsequently are the items entering to the liquidity coefficients and asset turnover adjusted the way to remove differences between accounting systems that affecting the results of the financial analysis indicators. The last chapter of the thesis then defines concretely the influence of differences in selected indicators. The last part of the thesis is a conclusion, which contains a summary of problematics regarding to the differences between the selected accounting systems and their impact on liquidity and assets turnover coefficients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Monika Sounikova.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sounikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce569,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sounikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce502,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sounikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce175,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26690

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.