Title: Finanční analýza jako nástroj pro rozhodování podniku
Other Titles: Financial Analysis as the Tool for Company Decisions
Authors: Šmídová, Kateřina
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Balín Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26705
Keywords: finanční analýza;absolutní ukazatele;rozdílové ukazatele;poměrové ukazatele;analýza soustav ukazatelů;souhrnné ukazatele hospodaření
Keywords in different language: financial analysis;absolute indicators;differential indicators;ratio indicators;analysis of systems of indicators;aggregate economic indicators
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu vybrané společnosti. V teoretické části je charakterizována finanční analýza, její účel, cíle, uživatelé a zdroje informací potřebné pro její zpracování. Dále jsou zde uvedeny metody, postup a ukazatele používané při sestavování finanční analýzy včetně matematických vzorců pro jejich výpočet. V úvodu praktické části je představena analyzovaná společnost a odvětví, ve kterém působí. Následuje analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, analýza soustav ukazatelů a analýza souhrnných ukazatelů hospodaření v podobě bankrotních a bonitních modelů. Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou porovnány v čase, s doporučovanými hodnotami a s průměrnými hodnotami za odvětví. Závěr praktické části je věnován celkovému zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku a návrhům na zlepšení v problematických oblastech odhalených zpracovanou finanční analýzou.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on financial analysis of the selected company. The theoretical part describes the financial analysis, its purposes, goals, users and information resources required for its processing. In addition, there are presented methods, procedures and indicators used in the compilation of the financial analysis, including the mathematical formulas used for their calculation. At the beginning of the practical part of thesis, the analyzed company and the industry in which it operates is introduced. The analysis of absolute, differential and ratio indicators, analysis of systems of indicators and analysis of aggregate economic indicators in the form of bankruptcy and credibility models follow. The resulting values of the individual indicators are compared in time, with the recommended values and average values for the sector. Conclusion of the practical part is devoted to overall evaluation of the financial situation of the analysed company. Proposals are presented to improve problematic areas that the prepared financial analysis reveals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smidova_Katerina.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Smidova Katerina_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce756,62 kBAdobe PDFView/Open
Smidova Katerina_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce915,84 kBAdobe PDFView/Open
Smidova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce203,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.