Title: Czechs in Nebrasca
Other Titles: Czechs in Nebrasca
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Šašková Radana, Ing.
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26722
Keywords: nebraska;češi;česká kultura;historie osidlování
Keywords in different language: nebraska;czechs;czech culture;history of settlement
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o imigraci Českého národa do Spojených Států Amerických, zejména pak do státu Nebraska. Práce krátce mapuje historii osidlování nově vzniklého státu Nebraska a vliv české kultury na jeho další vývoj. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se autorka zabývá počátky osidlování Nebrasky, důvody emigrace a přispění Čechů k budování státu Nebraska. V praktické části prostřednictvím konverzací s třemi občany žijícími v Nebrasce a s jednou Češkou, která zde strávila rok, autorka mapovala stav české kultury v Nebrasce a její možnou udržitelnost pro další generace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals in immigration of the Czech nation to the United States of America, especially to the state of Nebraska. The thesis is shortly mapping the history of settlement of newly formed state of Nebraska and the influence of Czech culture on further development of the state. The bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part the author deals with the beginning of settlement of Nebraska, reasons of leaving homeland and contribution of the Czechs to forming the state of Nebraska. In the practical part through conversations with three citizens of Nebraska and one Czech respondent, who spent almost a year in Nebraska the author was investigating the situation of the Czech culture in Nebraska and its possible sustainability for other generations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Novakova_final (2).PDFPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Novakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,75 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce374,07 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce308,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.