Title: The Language of English Lifestyle Magazines
Other Titles: The Language of English Lifestyle Magazines
Authors: Kotálová, Patricie
Advisor: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Boldyrev Sergey
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26737
Keywords: sociolingvistika;lifestylové časopisy;reklama;jazyková analýza;varianty jazyka;jazyk a gender;jazyk persvaze
Keywords in different language: sociolinguistics;lifestyle magazines;advertising;language analysis;languague variation;language and gender;persuasive language
Abstract: Bakalářská práce se zabývá jazykem užívaným v lifestylových magazínech. Nejprve je představena jazykovědná disciplína, která studuje vztahy mezi jazykem a společností, její hlavní oblasti zájmu a vliv faktorů pohlaví a věku na podobu jazyka. Následně práce poskytuje krátký historický přehled vývoje časopisů a přehled jejich typů, obsahu a často se vyskytujících jazykových prostředků. Následuje praktická část práce, ve které je provedena analýza jazyka v pěti vybraných populárních časopisech. Výsledky analýzy jsou poté shrnuty a porovnávány.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the language used in lifestyle magazines. There is initially introduced the linguistic discipline that studies the relationship between language and society, its main fields of interest and the influence of such factors as age and gender on the language form. Subsequently the thesis provides a brief historical overview of magazine development and the outline of magazine types, content and frequently occurring means of language. The following part of the thesis contains the language analysis of five selected popular magazines. Afterwards, the results of the analysis are summarized and compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotalova-BP.pdfPlný text práce586,17 kBAdobe PDFView/Open
Kotalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce485,05 kBAdobe PDFView/Open
Kotalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce744,68 kBAdobe PDFView/Open
Kotalova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.