Title: Návrh inteligentní elektroinstalace sběrnicového typu Ego-n v rodinném domě
Other Titles: Project of intelligent electrical installation type bus Ego-n in a family house
Authors: Sauer, Alois
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hromádka Aleš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26826
Keywords: projekt;projektant;projektová dokumentace;stavební zákon;sběrnicová elektroinstalace;ego-n;přívodní vedení;silnoproudá elektrotechnika;ochrana před bleskem;řízení rizika;ekonomická bilance.
Keywords in different language: project;designer;project documentation;building act;bus-type electrical installation;ego-n;power wiring;strong-current electrical technology;lightning protection;risk management;economic balance.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá projektem silnoproudé elektrotechniky v rodinném domě. Po přiblížení základních pojmů v oblasti projektování jsou podrobněji popsány jednotlivé fáze postupu při návrhu projektové dokumentace, přičemž je brán ohled na požadavky platných právních předpisů. Dále je pozornost soustředěna na inteligentní elektroinstalaci sběrnicového typu Ego-n společnosti ABB a na základní vztahy pro návrh a dimenzování přípojky nn. Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu inteligentní elektroinstalace a vypracování kompletního projektu elektroinstalace pro rodinný dům včetně technické zprávy a ochrany před atmosférickým přepětím. Práce v sobě propojuje teoretické poznatky získané v průběhu studia s praktickou rovinou.
Abstract in different language: The present diploma thesis deals with a project of strong current electrical technology in a family house. After defining basic designing terms the individual stages of project documentation drafting are described in detail with special attention to requirements of applicable legislation. The following chapters focus on the smart bus-type electrical installation Ego-n by ABB and basic relations for designing and dimensioning of the LV connection. The purpose hereof is design of smart electrical installation and preparation of a complex project of electrical installation for a family house including the technical report and protection against atmospheric discharges. The thesis links theoretical knowledge obtained in the course of the studies to the practical application sphere.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2017_Sauer_E14N0029K.pdfPlný text práce9,97 MBAdobe PDFView/Open
066897_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,86 kBAdobe PDFView/Open
066897_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,33 kBAdobe PDFView/Open
066897_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.