Název: Nové trendy v budování přenosových vedení
Další názvy: New trends in overhead transmission lines building
Autoři: Kononov, Martin
Vedoucí práce/školitel: Benešová Zdeňka, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Nazarčík Tomáš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26854
Klíčová slova: hybridní vedení;ac/dc;hvdc;jouleovy ztráty;přenášený výkon;hygienické normy;výpočet intenzity magnetického pole;výpočet intenzity elektrického pole
Klíčová slova v dalším jazyce: hybrid transmission lines;ac/dc;hvdc;joule losses;transmission power;safety standards;calculation of electric field intensity;calculation of magnetic field intensity
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na porovnání střídavých (AC/AC) a hybridních (AC/DC) vedení z hlediska přenášeného výkonu, Jouleových ztrát a rozložení elektromagnetického pole v jejich okolí. V práci jsou popsány možné varianty obou vedení pro různé stožárové konstrukce. Na základě popsaného postupu je proveden analytický výpočet intenzity elektrického a magnetického pole a vykresleny 3D grafy. V závěru jsou obě varianty vedení porovnány s ohledem na vypočtené parametry a hygienické normy.
Abstrakt v dalším jazyce: The Master's thesis is focused on comparison of AC/AC and hybrid (AC/DC) transmission lines from the point of view of the transmitted power, Joule losses and the electromagnetic field in the vicinity of the transmission lines. In the thesis are described possible versions of both types of transmission lines. According to the described method the calculation of electric and magnetic field intensity and 3D charts are carried out. In conclusion the results of both types of transmission lines are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kononov_finalni_verze.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070817_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070817_oponent.pdfPosudek oponenta práce457,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070817_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.