Název: Projekt vícezdrojové teplárny
Další názvy: Multi-source heating plant project
Autoři: Lochman, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26858
Klíčová slova: oze;teplárna;fve;dodávka tepla;elektřina;model;koncept;ekonomické vyhodnocení;akumulace;bilanční rovnice.
Klíčová slova v dalším jazyce: res;heating plant;pvp;heat;electricity;model;concept;economic evaluation;accumulation;balance equations.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na projekt vícezdrojové teplárny. V úvodu práce je popsána problematika dodávky tepla a výroby elektřiny na teplárenských zdrojích a zdrojích obnovitelných (OZE). Práce dále přibližuje technologii akumulace tepla a elektřiny. Další část se zabývá návrhem koncepce projektu teplárny a fotovoltaické elektrárny (FVE) s doplněním o akumulaci tepla a elektřiny. Je zde vytvořen model pro provozní a ekonomické vyhodnocení spolupráce teplárny, FVE a akumulace. Model je aplikován na existující teplárně. V poslední části je provedeno ekonomické zhodnocení návrhu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis isfocused on multi-source plantproject. The introduction describes the problematics of heat supply and elektricity production at rating plants and at renewable energy sources (RES). The thesis describes the technology of heat and electricity accumulation. Another part deals with draft concept of a heating plant project and of a photovoltaic plant (PVP), witht headdition of heat and electricity accumulation. There is created a model foroperational and economice valuation of the heating plant, photovoltaic plant and accumulation. The model is applied to an existing heating plant. The last part shows the economice valuation of the draft.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lochman_Vicezdrojova_teplarna_portal.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070821_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070821_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070821_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26858

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.