Název: Hodnocení provozu zařízení na energetické využívání biomasy
Další názvy: Evaluation of equipment for energy production from biomass
Autoři: Kraus, Petr
Vedoucí práce/školitel: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Oponent: Jindra Petr, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26872
Klíčová slova: biomasa;energetické využívání biomasy;obnovitelný zdroj;bioplyn;bioplynová stanice;kogenerační jednotka;anaerobní digesce;fermentace;fermentor;digestát.
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;energy use of biomass;renewable resource;biogas;biogas plant;cogeneration unit;anaerobic digestion;fermentation;fermenter;digestate.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na možnosti a aspekty energetického využívání biomasy. Popisuje druhy biomasy a způsoby její přeměny na sekundární paliva. Dále se věnuje zařízením pro energetické využívání biomasy, využívání a potenciálu zdrojů biomasy v ČR a v zahraničí. Také analyzuje bariéry širšího využití tohoto obnovitelného zdroje. V následující části obsahuje komplexní popis a hodnocení provozu konkrétního zařízení na energetické využívání biomasy - bioplynové stanice Předslav. V závěrečné části se zmiňuje o možnostech, jak zlepšit efektivnost provozu bioplynové stanice Předslav.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on the possibilities and aspects of energy use of biomass. It describes various types of biomass and different ways of its conversion into secondary fuels. It also deals with facilities for energy use of biomass, utilization and potential of biomass sources in the Czech Republic and abroad. It analyzes barriers to wider use of this renewable resource as well. The following part of the thesis contains a comprehensive description and evaluation of the operation of a particular facility on energy use of biomass - a biogas plant Předslav. The final part of the thesis mentions possibilities how to improve efficiency of the biogas plant Předslav operations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Petr Kraus.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070981_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070981_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070981_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26872

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.