Název: Hodnocení provozu zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO)
Další názvy: Evaluation of the facility for energy recovery of waste (ZEVO)
Autoři: Heřmanová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26873
Klíčová slova: energie;odpady;zařízení;zevo;využití;skládkování;spalování;recyklace;spalovna;legislativa;spaliny;emise;limity
Klíčová slova v dalším jazyce: energy;waste;device;zevo;utilization;landfilling;incineration;recycling;incinerator;legislation;flue gas;emissions
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na hodnocení provozu zařízení na energetické využívání odpadů. První část je věnována celkové produkci a nakládání s odpady. Druhá část je zaměřena na popis a hodnocení provozu zařízení na energetické využití odpadů. V další části jsou jednotlivá zařízení mezi sebou porovnávána z hlediska technické vybavenosti, čištění spalin a využití odpadů v závislosti na vyrobenou energii. V poslední části je popsán samotný návrh zlepšení pro nově budovaná či projektovaná zařízení na energetické využití odpadů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on evaluation of operation of waste recovery facilities. The first part is devoted to total waste production and waste management. The second part is devoted to description and evaluation of the operation of the waste recovery facility. In the next part individual devices are compared with each other in terms of technical equipment, flue gas cleaning and waste utilization depending on the energy produced. The last part describes the proposal for improvement for newly built or planned waste recovery facilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Eva Hermanova.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070982_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070982_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070982_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.