Title: Příspěvek k postavení československé ženy v letech 1918-1938
Other Titles: Contribution to the Position of Czechoslovak Women in 1918-1938
Authors: Sudová, Michaela
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26947
Keywords: československá republika;postavení ženy;1918-1938;rovnoprávnost;československá společnost;vysokoškolské studium;pracovní uplatnění;ženy v politice;františka plamínková;alice masaryková;anna honzáková
Keywords in different language: czechoslovak republic;position of women;1918-1938;equal rights;czechoslovak society;university studies;employment;women in politics;františka plamínková;alice masaryková;anna honzáková
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje problematice postavení žen v Československu v letech 1918 až 1938. V úvodní kapitole mapuje, jakou proměnou procházelo ženské postavení na přelomu 19 a 20. století. Po vzniku Československé republiky se změnilo právní postavení ženy v rodině, ženy mohly řádně studovat na všech vysokých školách a kromě zpřístupnění vysokoškolského studia bylo ženám umožněno i pracovní uplatnění ve vystudovaném oboru. Ženám byla rovněž nově otevřena možnost uplatnit se v oblasti veřejného života. Poslankyně a senátorky se ve své práci nejvíce zaměřovaly na návrhy, které řešily právní úpravy postavení matek a dětí. Poslední kapitola se věnuje vybraným významným ženám první Československé republiky, Františce Plamínkové, PhDr. Alici Masarykové a MUDr. Anně Honzákové.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of the position of women in Czechoslovakia between 1918 and 1938. In the introductory chapter, she describes the transformation of women's position at the turn of the 19th and 20th centuries. After the birth of the Czechoslovak Republic, the legal status of the woman in the family changed, the women could properly study at all universities, and in addition to accessing higher education, women were also allowed to work in the field of study. Women have also been newly opened to apply in public life. MEPs and senators in their work mostly focused on proposals that dealt with legal regulations on the status of mothers and children. The last chapter deals with selected important women of the first Czechoslovak Republic, Františka Plamínková, PhDr. Alice Masaryková and MUDr. Anna Honzáková.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUDOVA, Michaela, Prispevek k postaveni ceskoslovenske zeny v letech 1918_1938, diplomova prace, Plzen 2017..pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Sudova - V.pdfPosudek vedoucího práce563,13 kBAdobe PDFView/Open
Sudova - O.pdfPosudek oponenta práce653,6 kBAdobe PDFView/Open
Sudova.pdfPrůběh obhajoby práce265,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.