Title: Zahraniční politika Československa v letech 1945-1948
Other Titles: The Foreign Policy of Czechoslovakia in 1945-1948
Authors: Stehlíková, Petra
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26951
Keywords: zahraniční politika československa;londýnský exil;osvobození 1945;třetí republika;sovětizace;marshallův plán;únor 1948
Keywords in different language: foreign policy of czechoslovakia;london's government-in-exil;liberation 1945;third republic;sovietization;marshall plan;february 1948
Abstract: Práce s názvem Zahraniční politika Československa v letech 1945-1948 je analýzou událostí vedoucích k postupnému směřování zahraniční politiky středoevropského státu pod vliv Sovětského svazu. Ambicí předkládané diplomové práce představuje zkoumání důležitých zahraničněpolitických aspektů poválečného období v Československu, a to do "vítězného" 25. února 1948, které vedly k přebírání politické moci komunisty. K tomuto cíli je použito především metod analýzy a dedukce. Vzhledem k charakteru práce bylo nutné pracovat nejen se sekundárními zdroji, ale především s primárními prameny a materiály Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Abstract in different language: The thesis "The Foreign Policy of Czechoslovakia in 19451948" serves as an analysis of the affairs which lead to the gradual way of the Czechoslovak foreign policy under the soviet influence. The purpose of the thesis is to analyse the crucial aspects of the post-war Czechoslovakia's foreign policy, that is until 25th February 1948, the "Czech coup", which lead to communists' overtaking of the power. For such purpose the author used above all the methods of analysis and deduction. Given the character of the thesis it was necessary to work not only with secondary literature, but above all with primary sources and materials from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic's archive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Stehlikova.pdfPlný text práce798,67 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova - V.pdfPosudek vedoucího práce585,37 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova - O.pdfPosudek oponenta práce578,01 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova.pdfPrůběh obhajoby práce247,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.