Title: Britské zájmy v Etiopii: Od pádu Magdaly po smrt císaře Menelika II. (1867-1913)
Other Titles: British Interests in Ethiopia: From the Conquest of Magdala to the Death of the Emperor Menelik II. (1867-1913)
Authors: Kuleová, Petra
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26953
Keywords: etiopie;velká británie;19. století;roh afriky;modrý nil;tewodros ii.;magdala;yohannes iv.;massawa;první italskoetiopská válka;menelik ii.;trojstranná dohoda;etiopská železnice
Keywords in different language: ethiopia;great britain;19th century;horn of africa;blue nile;tewodros ii;magdala;yohannes iv;massawa;the first italoethiopian war;menelik ii;tripartite treaty;ethiopian railway
Abstract: Tématem předkládané diplomové práce jsou britské zájmy v Etiopii ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Přestože se jedná o poměrně rozsáhlé období, důraz je kladen především na angažmá Velké Británie v jeho průběhu. Práce je chronologicky členěna do čtyř kapitol. Úvodní kapitola stručně pojednává o geografii a demografii Etiopie. Dále je přiblížen historický vývoj země od legendární cesty královny ze Sáby do Jeruzaléma za vlády krále Šalamouna až po období dělení Afriky na přelomu 19. a 20. století. Zvláštní pozornost je věnována prvním kontaktům Etiopie a Velké Británie. Dále se práce zabývá vládou císaře Tewodrose II. (18551868) a sporem, který vedl s Velkou Británií. Zpočátku nevinně vypadající diplomatická roztržka eskalovala ve vojenský zásah britské Indické armády pod velení sira Roberta Napiera. Nešťastný osud Tewodrose se stal v etiopských dějinách legendou a císař je dodnes vnímán jako mučedník. Britský nadřazený a přehlíživý pohled na Etiopii se zcela změnil za panování císaře Yohannese IV. (18721889). Ten se musel na počátku vlády vypořádat s hrozbou egyptské invaze. Egyptské snahy o podrobení Etiopie byly hnány touhou po ovládnutí povodí Nilu. Velká Británie, neměla v úmyslu navázat s Etiopií bližší vztahy, její postoj změnilo až Mahdího povstání v roce 1881. Kvůli záchraně britských a egyptských vojáků z území Súdánu byla nucena žádat Etiopii o pomoc. Výsledkem jednání mírové mise v roce 1884 bylo uzavření Hewettovy smlouvy. O rok později Britové smlouvu porušili a předali strategicky důležitý přístav Massawa do rukou Italů. Tento krok předznamenal počátek první italskoetiopské války (18951896) a konec přátelství s Etiopií. Přelom století je spojen s postavou císaře Menelika II. (18891913). Za jeho vlády došlo mimo jiné k navázání regulérních diplomatických vztahů se světovými velmocemi. Drtivá porážka italské koloniální armády u Adwy vyvolala v Evropě šok a přinesla etiopskému císaři značnou prestiž a respekt. V desetiletí po bitvě došlo k vymezení hranic Etiopie se sousedními protektoráty Velké Británie, Francie a Itálie a také založení ambasád v hlavním městě Addis Abeba. Zájmy evropských mocností na budoucnosti země byly zakotveny v Trojstranné dohodě, sepsané roku 1906. V ní si mocnosti s největšími zájmy v Etiopii, tedy Velká Británie, Francie a Itálie vymezily své sféry vlivu a dohodly se na společném postupu v případě rozpadu jednoty země. Uplatnění smlouvy zamezilo propuknutí první světové války, která započala jen několik měsíců po smrti císaře Menelika v prosinci 1913.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is the British interests in Ethiopia in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. Although it is a relatively long period, emphasis is placed mainly on the engagement of Great Britain during its course. The work is chronologically divided into four chapters. Geography and demography of the country are briefly introduced in the first chapter. Then it is outlined the historical evolution of the country from the legendary journey of the Queen of Sheba to Jerusalem during the reign of King Solomon until the period of division of Africa at the turn of the 19th and 20th centuries. Particular attention is paid to the first contacts between Ethiopia and Great Britain. Great Britain initially had primarily business interests in Africa, only later decided to enter the region diplomatically. The colonial rivalry with France, the question of controlling the Nile basin and its tributaries and, in part, the opening of the Suez Canal in 1869, played a major role in this. The thesis also discusses the government of Emperor Tewodros II. (1855-1868) and the dispute he had with Great Britain. An innocent diplomatic rupture escalated into a military intervention by the British Indian Army under the command of Sir Robert Napier. The unfortunate fate of Tewodros became a legend in Ethiopian history and the emperor is still perceived as a martyr. The British superior and overlooked view of Ethiopia has completely changed under the reign of Emperor Yohannes IV (1872-1889). Yohannes took over Ethiopia on the verge of a civil war and a foreign invasive army present in the very heart of the country. Yohannes also inherited trust and admiration for the mighty Albion, and during his reign he often turned to him for advice or help. Great Britain, however, did not intend to establish closer relations with Ethiopia; its position changed due to a mahdi rebellion in 1881. For the rescue of British and Egyptian soldiers from the territory of Sudan, the British Government was now forced to seek help. The outcome of the peace mission negotiations in 1884 was the conclusion of the Hewett Treaty. Yohannes fulfilled his obligations and assumed that Great Britain would honor her with the same fervor as he did. Disappointment arose a year later when Great Britain handed the strategically important port of Massawa to the hands of the Italians. The turn of the century is associated with the Emperor Menelik II. During his reign, among other things, regular diplomatic relations with world powers have been established. In the decade after the Battle of Adwa (1896), the boundaries of Ethiopia with neighboring protectorates of Great Britain, France and Italy were determined, as well as the establishment of embassies in the capital Addis Ababa. The interests of the European Powers on the future of the country were enshrined in the Tripartite Treaty, concluded in 1906. In it, the powers with the greatest interests in Ethiopia, i.e. Great Britain, France and Italy, defined their spheres of influence and agreed on a common approach in the event of the collapse of the unity of the country. Implementation of the treaty was prevented by the outbreak of the First World War, which began only a few months after the death of Emperor Menelik in December 1913.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuleova DP.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Kuleova - V.pdfPosudek vedoucího práce609,65 kBAdobe PDFView/Open
Kuleova - O.pdfPosudek oponenta práce613,76 kBAdobe PDFView/Open
Kuleova.pdfPrůběh obhajoby práce232,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.