Title: Odboj na Zbirožsku za druhé světové války
Other Titles: A Resistance Movement in the Region of Zbiroh during the World War II
Authors: Malá, Šárka
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Tóth Andrej, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26956
Keywords: zbirožsko;protektorát čechy a morava;domácí odboj;perzekuce obyvatelstva;osvobození;druhá světová válka;život v protektorátu;vojenský odboj;komunistický odboj;ilegální tisk
Keywords in different language: zbirožsko;protectorate of bohemia and moravia;domestic resistance;persecution of the population;liberation;world war ii;life in the protectorate;military resistance;communist resistance;illegal press
Abstract: Cílem diplomové práce je analyzovat odbojové hnutí na Zbirožsku za druhé světové války. Působila zde malá odbojová skupina, která byla založena již brzy po vypuknutí okupace. Diplomová práce vylíčí osud odbojového hnutí na Zbirožsku, ale také představí život místních obyvatel v době okupace a celkovou situaci v Protektorátu Čechy a Morava. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První z nich se zaměřuje na vnitřní politiku v období protektorátu, okupační správu a její podkapitola se zabývá nejdůležitějšími domácími odbojovými skupinami. Druhá kapitola analyzuje život obyvatel na Zbirožsku v době okupace, zároveň obsahuje podkapitoly o hospodářství, školství a kultuře. Celá tato část tak ukazuje, jak byl život místních obyvatel ovlivněn okupační správou. Stěžejní část práce tvoří třetí a čtvrtá kapitola, které se zabývají samotným odbojem na Zbirožsku. První z nich analyzuje počáteční kroky odbojové skupiny, jež byla na svém počátku vojensky zaměřena, ale časem se transformovala do podoby národního odboje. Pod vlivem nových členů, zejména Františka Bělohlávka, se skupina přeměnila do své konečné podoby, a to komunistické. Dále zde působili tři mladíci, kteří se sice stali členy jiné odbojové skupiny na Rokycansku, ale jejíž odnož byla založena i ve Zbiroze. Nakonec však byli všichni tři chlapci zatčeni nacisty v lednu 1944. Část třetí kapitoly se také věnuje ilegálnímu tisku, který hrál na Zbirožsku poměrně významnou roli. Další část zkoumá odbojové hnutí v roce 1943, který se stal osudným pro odbojovou skupinu na Zbirožsku, neboť se v této době odehrálo několik rozhodujících okamžiků. Prvním z nich bylo, když odbojář Arnošt Šmíd ml. a František Bělohlávek úspěšně uprchli před gestapem v dubnu roku 1943. Skrývali se poté v lesích na Zbirožsku nebo u svých přátel, kteří byli rovněž členy odbojového hnutí. Po nějakou dobu se ukrývali i společně, ale později se rozdělili. V poslední skrýši byl s Arnoštem Šmídem ukryt i parašutista František Klein, který se v polovině října roku 1943 přesunul na jiné místo, ale následně byl dopaden gestapem a stal se konfidentem. To vedlo pak nacisty k odhalení a zatčení Šmída, který v ten samý den, co byl zatčen, udal mnoho členů odboje na Zbirožsku. Kvůli této události nemohlo místní odbojové hnutí dál efektivně fungovat a poslední roky války pracovalo pouze omezeně. Poslední kapitola se zaměřuje na dobu osvobození, analyzuje chování obyvatel v tomto období a příchod Sovětské armády. Kromě toho autorka také zmiňuje návrat některých odbojářů z koncentračních táborů a vězení.
Abstract in different language: The goal of the thesis is to analyse a resistance movement in the region of Zbiroh during the World War II. There was a small resistance group operating in this region, which was established shortly after the occupation began. This thesis will portray the fate of a resistance movement in the region of Zbiroh, but there is also some space left out to introduce life of inhabitants of this region during the occupation and overall situation of Protectorate of Bohemia and Moravia. This thesis is divided into five main chapters. The first one of them focuses on the internal policy of the Protectorate, the occupying administration and another one of its parts deals with the most important domestic resistance groups. The second one chapter analyzes lives of inhabitants in the region of Zbiroh during the occupation. It contains subchapter about economy, education and culture. This whole chapter shows how local life was influenced by the occupying administration. The resistance movement in this region is the main theme of the chapters three and four. The first of them analyzes the first steps of the resistance group that was at its beginning military focused but over the time it transformed into a national one. Under the influence of the new members, especially of František Bělohlávek, the group changed into its final shape of the communist resistance movement. There were also three young men who participated in the movement, but were members of another group in Rokycany, whose branch was founded in Zbiroh. However, members of this small group were arrested in January 1944 by Nazis. Part of the third chapter of this work is devoted to the illegal press, which took an important place in this region. The second of them, chapter four, examines a resistance movement in 1943, which became crucial for the fate of the resistance movement. A few turning points happened in this year. The first of them was that Arnošt Šmíd jr. and František Bělohlávek successfully escaped from the Secret state police in April 1943. They were hiding in the woods around of Zbiroh or by their friends, who were members of the resistance movement. For some time, they were hiding together, bud later they split up. In last hideout of Šmíd, there was the paratrooper František Klein with him. Klein moved elsewhere in mid-October, but then he was hunted down by the Secret state police and he became a police informer. That´s how Šmíd was subsequently revealed and arrested, and that day he denounced many of other members of the resistance movement in the region of Zbiroh yet. Beceause of that the group could not continue to operate effectively and in the last years of the war the resistance movement has worked only limited. The last chapter focuses on the period of liberation, analyzes the behavior of inhabitants during this period and the arrival of the Soviet army. The author also mentions the return of some resistance fighters from concentration camps and prisons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Odboj na Zbirozsku za druhe svetove valky.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Mala - V.pdfPosudek vedoucího práce585,12 kBAdobe PDFView/Open
Mala - O.pdfPosudek oponenta práce612,41 kBAdobe PDFView/Open
Mala.pdfPrůběh obhajoby práce229,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.