Title: Klatovsko v období Protektorátu Čechy a Morava
Other Titles: Klatovsko in the period of Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors: Cibulková, Karolína
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26958
Keywords: klatovsko;vojenská správa;protektorát čechy a morava;okupační správa;gestapo;odboj;perzekuce židovského obyvatelstva;osvobození
Keywords in different language: klatovsko;military administration;protectorate of bohemia and moravia;occupation administration;secret state police;resistance;persecution of the jewish population;liberation
Abstract: Tato diplomová práce předkládá obraz vývoje klatovského regionu v období Protektorátu Čechy a Morava. Práce zobrazuje příchod německé armády do Klatov v březnu 1939 a vytvoření vojenské správy, přechod od vojenské k civilní správě a její činnost do května roku 1945, nacistické bezpečnostní složky, především působení gestapa na Klatovsku v letech 19391945, odboj, perzekuci a osudy židovského obyvatelstva a osvobození regionu. Vojenská správa trvala pouze měsíc a obyvatelstvo proti ní nevystoupilo. Činnost civilní správy měla zásadní dopad na orgány místní správy, jejichž autonomie byla omezována a některé byly nahrazeny úřady novými zcela v režii okupační moci. Jednotlivá nařízení a postupy měly vést ke germanizaci českého obyvatelstva. V posledních měsících války musely úřady civilní správy řešit problémy spojené s příchodem německých uprchlíků a udržením bojové morálky místních posádek Wehrmachtu. Gestapo se stalo nejhorší represivní složkou v regionu. Mezníky v jeho činnosti byly příchod Reinharda Heydricha do protektorátu a atentát na něj. Gestapo se zaměřovalo převážně na boj proti odbojovému hnutí, sabotážím a ilegálnímu poslechu zahraničního rozhlasu. Mnozí z jeho členů nebyli po válce dostatečně spravedlivě potrestáni. Důležitou roli ve zkoumaném období hrál odboj. Byly vytvářeny komunistické i nekomunistické odbojové organizace s cílem ztěžovat práci okupačnímu režimu. Odbojové skupiny byly většinou odhaleny gestapem a jen některé působily po celou existenci Protektorátu Čechy a Morava. Práce mimo jiné přináší obraz perzekuce Židů, která vedla k jejich vyloučení z veřejného života společnosti. Vrcholem byly transporty Židů z Klatov do Terezína v listopadu 1942 a zánik Židovské náboženské obce v Klatovech v roce 1944. Závěr nacistické nadvlády v regionu se vyznačoval transporty a pochody smrti, na počátku května povstáními obyvatelstva v obcích a městech, přebíráním moci revolučními národními výbory a osvobozením jednotkami americké armády. Osvobozování se však neobešlo bez ztrát na životech.
Abstract in different language: This Master thesis presents an image of the development of the town Klatovy and its surroundings in the Protectorate of Bohemia and Moravia. The thesis shows the arrival of the German army to Klatovy in March 1939 and the creation of military administration, the transition from military to civilian administration and its activities until May 1945, the Nazi security forces, especially the action of the Secret state policy in 19391945, the resistance, the persecution and the fates of Jewish population and the liberation of the region. The military administration lasted only a month and the population didn't act against it. The activities of the civil administration had a major impact on local authorities whose autonomy was hampered and some were replaced by new offices entirely in the hands of the occupying power. The individual regulations and procedures should lead to a Germanization of the Czech population. In the last months of the war the civilian administration had to deal with the problems associated with the arrival of German refugees and maintaining the morale of local crews of the Wehrmacht. The Secret state policy became the worst repressive force in the region. The arrival of Reinhard Heydrich to the Protectorate and his assassination were milestones in its activity. The Secret state policy was focused primarily on the fight against resistance movement, sabotages and illegal listening to foreign radio. Many of its members were not punished enough after the war. The resistance starred the important role in the period under review. The communist and non-communist resistance organizations were created that made it difficult to work of occupying mode. Resistance groups were mostly discovered by the Secret state policy and just some were active for the entire existence of the Protectorate of Bohemia and Moravia. This thesis also brings an image of persecution of Jews, which led to their exclusion from public life of society. The transports of Jews from Klatovy to Terezin in November 1942 and the extinction of Jewish Religious Community Klatovy in the year 1944 were the highlight. The conclusion of Nazi domination in the region was characterized by transports and death marches, risings of the population in villages and towns in early May, taking over of power by the Revolutionary national Committees and the liberation forces of the US Army. The liberation was not without the losses of lives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CIBULKOVA.PDFPlný text práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
Cibulkova - V.pdfPosudek vedoucího práce573,1 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova - O.pdfPosudek oponenta práce573,5 kBAdobe PDFView/Open
Cibulkova.pdfPrůběh obhajoby práce221,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.