Title: Podpora rozvoje řeči u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností ve vybrané MŠ v Karlovarském kraji
Other Titles: Support for the speech development of children with impaired communication skills at preschool age in a selected nursery school in Karlovy Vary region
Authors: Meineltová, Miroslava
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26974
Keywords: komunikace;jazyk;řeč;podpora rozvoje řeči;předškolní věk;narušená komunikační schopnost;vývoj řeči;logopedická prevence;předškolní vzdělávání.
Keywords in different language: communication;language;speech;support the development of speech;preschool age;impaired communication skills;speech development;speech therapy prevention;preschool education.
Abstract: Bakalářská práce se zabývala podporou rozvoje řeči u dětí s narušenou komunikační schopností. Byla rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly se věnovaly teoretickým poznatkům z oblasti komunikačních schopností dětí předškolního věku. Byly zde popsány základní pojmy, specifika dětí předškolního věku, narušená komunikační schopnost a její druhy a také kompetence učitele v prevenci narušené komunikační schopnosti. Čtvrtá kapitola se věnovala podpoře rozvoje řeči u vybraných dětí a zkoumala její výsledky formou kvalitativního výzkumu. Hlavní cíl bakalářské práce, tedy zjistit, jaký vliv má nadstandardní činnost logopedické preventistky na rozvoj řeči dětí s narušenou komunikační schopností, byl splněn. Bylo zjištěno, že má na výsledky dětí pozitivní vliv.
Abstract in different language: The bachelor thesis was dealing with the support and development of speech of children with communication disorder. It was divided into four parts. The first three chapters were devoted to the theoretical framework of communication skills of preschool children. There were described the basic concepts, specifics of preschool children, communication disorder and forms of it, and also the competences of a teacher in the field of prevention of communication disorder. The fourth chapter was focused on support and development of the speech on a selected sample of children and explored the results in a form of qualitative research. The main objective of the thesis was to determine the effect of the additional activity of a speech therapist of children with a communication disorder. In the research, it was found out that this activity has a positive influence on the speech development of the children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Meineltova.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Meineltova VP160.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Meineltova OP159.pdfPosudek oponenta práce959,43 kBAdobe PDFView/Open
Meinltova O216.pdfPrůběh obhajoby práce337,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.