Title: Postavení dětí s odlišným mateřským jazykem v prostředí mateřské školy v Plzni
Other Titles: The status of children with a different mother tongue in the enviroment of nursery school in Pilsen
Authors: Pálková, Hana
Advisor: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26986
Keywords: dítě s odlišným mateřským jazykem;cizinec;sociokulturní handicap;sociokulturní odlišnost;kulturní šok;adaptace;evaluace.
Keywords in different language: a child with a different mother tongue;foreigner;socio-cultural handicap;socio-cultural diversity;culture shock;adaptation;evaluation.
Abstract: Bakalářská práce má dvě části. V části teoretické vymezuji pojmy - dítě s odlišným mateřským jazykem a sociokulturní handicap, uvádím typologii cizinců na území České republiky, naznačuji základní problémy sociokulturní odlišnosti, popisuji jaké postavení a zajištění mají děti s odlišným mateřským jazykem v legislativě a uvádím možné strategie a postupy, které využívají pedagogové při své praxi. V neposlední řadě hodnotím studijní program Učitelství pro mateřské školy na katedře pedagogiky z pohledu svého studia. Hlavním cílem výzkumu bylo popsat postavení dětí s odlišným mateřským jazykem v prostředí konkrétní plzeňské mateřské školy v Plzni, a to především z hlediska adaptace, verbálních schopností a spolupráce s rodiči. Dále pak analyzovat zkušenosti pedagogů mateřských škol, kteří dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole mají, či během své praxe někdy měli. K naplnění hlavního cíle jsem využila metodu pozorování, rozhovoru a analýzu pedagogické dokumentace. Práce může posloužit jako zdroj informací o problematice vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.
Abstract in different language: This bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part I define terms a child with a different mother tongue and socio-cultural handicap, present the typology of foreigners in the territory of the Czech Republic, indicate the basic problems of socio-cultural diversity, describe the position and security of children with a different mother tongue in the legislation, and outline the possible strategies and methods which are used by the educators in their profession. In the thesis I also evaluate the field Teaching for Kindergartens at the Department of Pedagogy from the point of view of my study. The main aim of the research was describe the status of children with a different mother tongue in the environment of a particular kindergarten in Pilsen, in terms of adaptation, verbal abilities and cooperation with parents. Then analyze the experiences of kindergarten educators who have a child with a different mother tongue at kindergarten, or have ever had their practice. To achieve the main aim, I used the method of observation, interview and analysis of pedagogical documentation. This bachelor thesis could be used as a source of information about the issue of education of children with a different mother tongue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Hana Palkova.pdfPlný text práce439,82 kBAdobe PDFView/Open
Palkova VP028.pdfPosudek vedoucího práce341,99 kBAdobe PDFView/Open
Palkova OP020.pdfPosudek oponenta práce216,35 kBAdobe PDFView/Open
Palkova O080.pdfPrůběh obhajoby práce28,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.