Title: Etiologie, diagnostika a terapie kulhání v dětském věku
Other Titles: Etiology, diagnostics and treatment of limping in children
Authors: Nechutný, Jiří
Advisor: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26992
Keywords: genetické vývojové vady;klasifikace;etiologie;diagnostika;terapie;zkrat končetiny;epifyzeodéza
Keywords in different language: genetic developmental defects;classification;etiology;diagnostics;therapy;shortness of the limb;epifyzeodesis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá etiologií, diagnostikou a terapií kulhání dětí. Je členěna na část teoretickou a praktickou, přičemž teoretická část se zabývá klasifikací vrozených vad, obecnou embryologií, jednotlivými příklady defektů, které mohou mít spojitost s kulháním a možnými příklady terapeutických postupů z odvětví fyzioterapie i ortopedie. Praktická část zahrnuje 2 kazuistická šetření vybraných pacientů. Součástí každého z nich je vyšetření a záznam průběhu terapie od první diagnostiky deformit až po jejich končené řešení. Přičemž tyto výsledky jsou diskutovány v následujících částech této práce.
Abstract in different language: This thesis rewiews an etiology, a diagnostics and a therapy of a children limp. It is devived into a theoretical and a practical part, where the teoretical part displays the clasification of congenital diseases, a general embryology, individual examples of defects, which can have connection whith limp and terapeutical procedures from physioterapy and ortopedies. The practical part contains 2 case reports on the selected patients. Both of them contains an examination and a course of therapy from the first diagnosis to the final solution of the deformations. These solutions are discussed in following sectiones of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP NECHUTNY_ - Etiologie, diagnostika a terapie kulha_ni_ v de_tske_m ve_ku.pdfPlný text práce11,61 MBAdobe PDFView/Open
Nechutny - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce187,32 kBAdobe PDFView/Open
Nechutny - posudek vedouciho prace BP.pdfPosudek vedoucího práce225,68 kBAdobe PDFView/Open
Nechutny.pdfPrůběh obhajoby práce458,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.