Title: Nové trendy fyzioterapie po plastice předního zkříženého vazu
Other Titles: New trends in physiotherapy after plastic reconstruction of the anterior cruciate ligament
Authors: Zemánek, Vít
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Steiniglová Tereza, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26994
Keywords: přední zkřížený vaz;fyzioterapie;ruptura;plastická rekonstrukce
Keywords in different language: anterior cruciate ligament;physiotherapy;rupture;plastic reconstruction
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá novými trendy fyzioterapie po plastice předního zkříženého vazu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána anatomie, biomechanika a patofyziologie předního zkříženého vazu. Další kapitoly teoretické části práce se věnují specifikům v diagnostice léze předního zkříženého vazu a možnostmi jeho operační rekonstrukce. Závěr teoretické části je zaměřen na fyzioterapeutické postupy po plastice předního zkříženého vazu a na sestavení rehabilitačního plánu. V praktické části této bakalářské práce jsou zpracovány čtyři kazuistiky pacientů po operační rekonstrukci předního zkříženého vazu. Každá ze zpracovaných kazuistik obsahuje anamnézu, vstupní a výstupní vyšetření. Praktická část je zakončena diskuzí nad výsledky kazuistického šetření. U všech sledovaných probandů bylo dosaženo pozitivních objektivních i subjektivních výsledků po šesti týdnech pooperační rehabilitace.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on new trends in physiotherapy after plastic reconstruction of the anterior cruciate ligament. The work is divided into a theoretical part and a practical one. The theoretical part describes anatomy, biomechanics and pathophysiology of the anterior cruciate ligament. Following chapters concerns with specifics in diagnostics of lesion of the anterior cruciate ligament and possibilities of its plastic reconstruction. The end of the theoretical part deals with both physiotherapeutic procedures after plastic reconstruction of the anterior cruciate ligament and making rehabilitation plan. In the practical part of this bachelor's thesis has been elaborated case histories of four patients after plastic reconstruction of the anterior cruciate ligament. Each case includes anamnesis, entrance and final medical examination. The practical part concludes with discussion about results of each case history. In all observed probands was achieved both positiv objective and subjective results after six weeks of postoperative rehabilitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zemanek_Vit.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Zemanek - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce168 kBAdobe PDFView/Open
Zemanek - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce133,48 kBAdobe PDFView/Open
Zemanek.pdfPrůběh obhajoby práce457,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.