Title: Role ergoterapeuta v Eng In Design 2+
Other Titles: The part of an ergotherapist in Eng In Design 2+
Authors: Novotná, Karolína
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27000
Keywords: ergonomie;ergoterapeut;interdisciplinární projekt;kritéria ergonomického hodnocení
Keywords in different language: ergonomics;occupational therapist;interdisciplinary project;ergonomic evaluation criteria
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na roli ergoterapeuta a jeho důležitost v interdisciplinárních projektech. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou shrnuty informace o ergonomii, která je založená na člověku a snaží se zlepšovat lidské zdraví i výkonnost. Praktická část obsahuje tři konkrétní interdisciplinární projekty, kterých se autor zúčastnil. V rámci praktické části bakalářské práci byly zvoleny tři hypotézy, z nichž byly všechny potvrzeny. Z výsledků vyplynulo, že ergoterapeut byl přínosem pro interdisciplinární projekt.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the role and importance of the occupational therapist in interdisciplinary student projects. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part summarizes information about ergonomics, which is based on humans and tries to improve human health and performance. The practical part contains three specific interdisciplinary projects, which the author has attended. Three hypotheses were chosen in the practical part and all of them were confirmed. The results showed that the occupational therapist was beneficial for the interdisciplinary project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROLE ERGOTERAPEUTA V ENG IN DESIGN 2+.pdfPlný text práce8 MBAdobe PDFView/Open
Novotna ERG - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce140,38 kBAdobe PDFView/Open
Novotna ERG - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce133,05 kBAdobe PDFView/Open
Novotna ERG.pdfPrůběh obhajoby práce440,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.