Title: Svalové oslabení - problém v ergoterapii
Other Titles: Muscle weakness - a problem in occupational therapy
Authors: Kvapilová, Barbora
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Zeman Petr, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27008
Keywords: centrální paréza;svalové oslabení;bobath koncept;proprioceptivní neuromuskulární facilitace;pro-aktivní terapeutická neurorehabilitační metoda s nafukovacími dlahami urias;ergoterapie
Keywords in different language: central paresis;muscle weakness;bobath concept;proprioceptive neuromuscular facilitation;pro-active approach to neurorehabilitation intergrating air splints;occupational therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá svalovým oslabením u centrálních paréz z hlediska ergoterapie. První část pojednává o motorickém systému. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku svalového oslabení, která je více rozvedena ve třetí části práce. Třetí část je zaměřena na poruchu centrálního motoneuronu. Popisuje vznik, příznaky a hlavní dělení poruch centrálního motoneuronu. Poslední část pojednává o možnostech ergoterapeutické intervence u svalového oslabení a zaměřuje se na Bobath koncept, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci a Pro-aktivní terapeutickou neurorehabilitační metodu s nafukovacími dlahami Urias. Pro praktickou část byli vybráni pacienti po cévní mozkové příhodě. Kazuistické šetření je zaměřeno na ovlivňování svalového oslabení paretických končetin.
Abstract in different language: The present thesis is concerned with muscular weakening associated with central paresis from the occupational therapy point of view. The first part briefly describes the motoric system. The second chapter outlines the issue of muscular weakness, which is further developed in the third part. The third part is focused on the disorders of upper motor neuron. It describes the origin, main symptoms and classification of upper motor neuron syndrome. The last section discusses the possibilities of occupational therapy intervention in muscular weakness and focuses on the Bobath concept, Proprioceptive neuromuscular facilitation and Pro-active approach to neurorehabilitation intergrating air splints Urias. Patients after stroke were selected for the practical part. Case studies research the factors that influence muscular weakness of paretic limbs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Barbora Kvapilova -Svalove oslabeni - problem v ergoterapii-.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open
Kvapilova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce168,91 kBAdobe PDFView/Open
Kvapilova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce306,32 kBAdobe PDFView/Open
Kvapilova.pdfPrůběh obhajoby práce443,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.