Title: Využití strategií nácviku soběstačnosti u pacientů po cévní mozkové příhodě.
Other Titles: Utilization of strategies of practising self-containment skills for people after cerebrovascular accident.
Authors: Volšová, Simona
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27010
Keywords: cévní mozková příhoda;všední denní aktivity;nácvik soběstačnosti;ergoterapie;kazuistika
Keywords in different language: stroke;activity of daily living;self-sufficiency;occupational therapy;analysis of human
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na využití strategií nácviku soběstačnosti u pacientů po cévní mozkové příhodě. Má teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou cévní mozkové příhody, zejména typy, následky nebo prevencí CMP. Jejím obsahem jsou dále otázky ergoterapie po cévní mozkové příhodě, testování zaměřené na hodnocení soběstačnosti pacientů a metody používané při terapii. V neposlední řadě se jedná o nácvik všedních denních aktivit. Praktická část se skládá ze tří kazuistik pacientů a zaměřuje se převážně na nácvik soběstačnosti a použití různých strategií. Každá kazuistika pacienta obsahuje odběr anamnézy, vstupní a výstupní vyšetření, stanovení krátkodobého a dlouhodobého cíle, průběh ergoterapie a závěrečné zhodnocení. O výsledcích kazuistik je posléze diskutováno.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on Utilization of strategies of practising self-sufficiency for people after cerebrovascular accident (stroke). This these consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part I will focus on what is the stroke, what are the types of stroke, high-risk factors and the consequences after stroke. Next I will focus on questions regarding occupational therapy after the stroke - the definition and objectives, testing focused on the evaluation of patients self-sufficiency and therapy methods. The practical part consists of three case studies of patients. Each case of a patient includes a medical history, input and output tests, setting short and long term goals, occupational therapy course and final evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Volsova.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFView/Open
Volsova -oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce139,12 kBAdobe PDFView/Open
Volsova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce177,22 kBAdobe PDFView/Open
Volsova.pdfPrůběh obhajoby práce466,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.