Title: Význam repetitivních pohybů v ergoterapii
Other Titles: Meaning of repetitive movements in occupational therapy
Authors: Pospíšilová, Jana
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Zeman Petr, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27012
Keywords: repetitivní pohyby;mozková plasticita;paměťové stopy;cévní mozková příhoda (cmp - mrtvice);ergoterapie
Keywords in different language: repetitive movements;neuroplasticity;traces of memory;stroke (vascular brain injury);occupational therapy
Abstract: Tato práce je zaměřena na případovou studii ke zmapování možností využití repetitivních pohybů u pacientů po mozkových příhodách Jejím úkolem je zhodnotit jeho význam v ergoterapii. V teoretické části jsou připomenuty základní neurologické pojmy přibližující problematiku tématu. Dále je zde vysvětlena neuroplasticita, jako ústřední téma práce. Shrnuty jsou zde metody využívané v ergoterapii. Praktická část se soustřední na aplikaci metod terapie s využitím repetitivních pohybů při terapii pacientů po cévní mozkové příhodě. I přesto, že pacient v subchronickém stádiu byl značně dříve unaven intenzivním repetitivním tréninkem, bylo možno provést o poznání více opakování než u pacientky ve stavu chronickém. Počet repetice byl u ní omezován vysokou spasticitou. V subchronickém stádiu nebyla spasticita tolik limitijící. Jsou vysloveny závěry hodnotící efektivnost využití repetitivních pohybů v ergoterapii.
Abstract in different language: This work is focused on the case study to chart options of using of the repetitive movements in therapy in stroke patients and to evaluate the importance in occupational therapy. The teoretical part recalls the principl neurological concepts approaching topic issues. Next, neuroplasticity is explained there as a main topic of the work. There is owerviev of the methods of therapy using repetitive movements in therapy in patients after a vaskular brain injury. Even tough that patient at the subchronical stage was considerably sooner exhausted by intensive repetitive training, to be able to perform more repetitions than in patient with a chronic disease. The number of repetitions was limited in high spastic. At the subchronical stage, spasticity was not so limiting. The paper concludes with an evaluation of the usefulness and effectivity of using of the repetitive movements in occupational therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Pospisilova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - posudek vedouci prace BP.pdfPosudek vedoucího práce155,66 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce168,31 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce443,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.