Title: Fyzioterapie u dysmenorhei
Other Titles: Physioterapy at painful menstruation
Authors: Kossúthová, Eva
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Steiniglová Tereza, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27016
Keywords: dysmenorea;pánevní dno;bolest;menstruační cyklus;hluboký stabilizační systém
Keywords in different language: dysmenorrhea;pelvic floor;pain;menstrual cycle;deep stabilizing system
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti léčby u dysmenorei. Má teoretickou část, která se zabývá kineziologií v oblasti pánevního dna, reprodukčním ženským systémem, normálním a patologickým menstruačním cyklem, postavením pánve a nohy. Dále obsahuje vyšetření při bolestivé menstruaci a rehabilitační i jiné postupy při její léčbě. Praktická část se zaměřuje především na svalový systém v oblasti pánve v souvislosti s bolestivou menstruací. Kvalitativní výzkum potvrdil pozitivní vliv cvičení pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému u dysmenorei. Funkční patologický nález v oblasti bederní páteře a pánve byl také potvrzen ve všech případech. V závěru práce je přílohová část, která obsahuje obrázky, fotodokumentaci a cvičební jednotku.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the possibilities of treatment for dysmenorrhea. It has a theoretical part which deals with kinesiology in the pelvic floor, the female reproductive system, normal and pathological menstrual cycle, the position of the pelvis and legs. It also includes examination of painful menstruation and other rehabilitation procedures during its treatment. The practical part is focused on the muscular system of the pelvis in relation to dysmenorrhea. Qualitative research confirmed the positive impact of pelvic floor exercises and deep stabilization system exercises for dysmenorrhea. Functional pathology in the lumbar spine and pelvis were also confirmed in all cases. The suplement to the conclusion contains pictures, photo documentation and training unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kompletni bakal. prace.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Kossuthova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce171,62 kBAdobe PDFView/Open
Kossuthova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce163,13 kBAdobe PDFView/Open
Kossuthova.pdfPrůběh obhajoby práce446,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.