Title: Využití potenciálu větrné energie
Other Titles: Usage of wind power engineering
Authors: Folk, Václav
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27049
Keywords: obnovitelné zdroje energie;potenciál větrné energie;větrná elektrárna;česká republika;legislativa
Keywords in different language: renewable sources of energy;potential of wind energy;wind turbine;czech republic;legislative
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití potenciálu větrné energie v České republice a ostatních evropských státech. Snahou je vytvořit určitý přehled, který může sloužit jako úvod do celé této problematiky. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, ve kterých je postupně probrána celá problematika. V první části se zabývá vznikem větru, jeho historickým využitím a celkovými technickými parametry. Druhá část práce popisuje legislativní, technické a přírodní podmínky v České republice. Poslední kapitola se zabývá porovnáním využití větrné energie v České republice s ostatními evropskými státy a jejich dosavadní využívání větrné energie.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on exploiting the potential of wind energy in the Czech Republic and other European countries. The effort is to create an overview that can serve as an introduction to this issue. The thesis is divided into three main parts in which the whole issue is discussed. The first part deals with the emergence of wind, it's historical use and overall technical parameters. The second part describes the legislative, technical and natural conditions in the Czech Republic. The last chapter deals with comparison of the use of wind energy in the Czech Republic with other European states and their current use of wind energy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Folk.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
067182_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,13 kBAdobe PDFView/Open
067182_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,64 kBAdobe PDFView/Open
067182_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.