Title: Zhodnocení provozu bioplynové stanice Předslav
Other Titles: Evaluation of Biogas Unit Předslav Operation
Authors: Klášterková, Jana
Advisor: Jindra Petr, Ing.
Referee: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27055
Keywords: bioplyn;bioplynová stanice;anaerobní digesce;kogenerace
Keywords in different language: biogas;biogas plants;anaerobic fermetation;cogeneration
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku konkrétní bioplynové stanice. Text práce je členěn do pěti kapitol. Bakalářská práce popisuje v první části obecně bioplynové stanice. Zabývá se vysvětlením anaerobní digesce, produkty spojených s anaerobní digescí. Představuje obecný princip fungování bioplynových stanic a jejich obvyklé uspořádání. Další část se skládá z popisu konkrétní bioplynové stanice a tou je bioplynová stanice Předslav. Další kapitola se zabývá představením dosavadního provozu jak už z technického, tak i z hlediska ekonomického. Poslední kapitola mé práce představuje spolupráci sítě s distribuční jednotkou a možnost, jak lze připojit danou bioplynovou stanici do distribuční sítě. V poslední kapitole jsou navrženy i způsoby optimalizace provozu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the specific biogas station. The text of the thesis is divided into five chapters. Bachelor thesis discribes the biogas station in the first part. It deals with the explanation of anaerobic digestion, the products associated with anaerobic digestion. It presents a general principle of the operation of biogas stations and thein usual arrangement. Another part consists of the decription of a particular biogas station and this is the biogas station Předslav. The next chapter deals with the presentation of the current operation, both technically and economically. The last chapter of my thesis is the operation of the network with the distribution unit and the posibility of connecting the biogas station to the distribution network. The last chapter proposes ways to optimization plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klasterkova.pdfPlný text práce854,58 kBAdobe PDFView/Open
071004_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,44 kBAdobe PDFView/Open
071004_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,79 kBAdobe PDFView/Open
071004_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.