Title: Monitorování pozornosti osob na bázi EEG
Other Titles: Attention monitoring based on EEG signals
Authors: Loukota, Lukáš
Advisor: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Brůha Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27134
Keywords: měření pozornosti;výpočet pozornosti;analýza pozornosti;eeg čelenka;neurosky;thinkgear;mindwave;raw eeg data;mozkové vlny;psd;fft
Keywords in different language: attention monitoring;attention calculation;attention analysis;eeg headset;neurosky;thinkgear;mindwave;raw eeg data;brain waves;psd;fft
Abstract: Hlavním tématem této práce je analýza pozornosti z naměřených EEG signálů, získaných z čelenky MindWave. Zařízení obsahuje jen jednu elektrodu pro čtení EEG vln, proto je její využití mnohem snazší než běžně používaná EEG čepice. Čelenka sama pozornost počítá, avšak "eSense" algoritmus je patentovaný a není známý. Po prostudování materiálů týkajících se frekvenční analýzy EEG signálu byl navržen vlastní algoritmus na výpočet pozornosti. V posledních letech se obor BCI věnující se pozornosti a EEG činnosti poměrně populární. Tato tématika skýtá mnoho praktických využití v oblasti ovládání přístrojů pomocí lidského mozku. Pro účely ověření navrženého algoritmu byla vytvořena aplikace, která se využila v samotném experimentu. Nad získanými daty z měření se poté provedla analýza výsledků i průběhu jednotlivých fází. Nakonec byla zhodnocena celková úspěšnost navrženého algoritmu, diskutovány silné a slabé aspekty zvoleného přístupu. Vypočtené hodnoty byly srovnány s těmi z čelenky, zda "eSense" algoritmus odpovídá metodám založeným na tradičních přístupech.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is the analysis of attention from measured EEG signals, received via the MindWave headset. This device contains only one electrode for reading the EEG signals, therefore its usage is far easier than the commonly used EEG cap. The headset itself provides attention values based on patented and unknown "eSense" approach. After getting acquainted with materials about frequency analysis of EEG data, an own algorithm for calculating the attention was designed. Topics around BCI have been quite popular in recent years, providing us with options to control devices and applications using human mind. In order to verify the designed algorithm, there was created an application used during the experiment. Afterwards, an analysis of measured data and received results was carried out, assessing the overall success rate of implemented approach. Also strong and weak aspects were pointed out. Received attention values were compared to those calculated by the headset to evaluate if "eSense" is based on commonly used techniques.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loukota_2017_Monitorovani_pozornosti_z_EEG.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
A14N0113Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce638,93 kBAdobe PDFView/Open
A14N0113Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce738,74 kBAdobe PDFView/Open
A14N0113Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce232,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.