Název: Faktory ovlivňující opoždění při diagnostice a léčbě pacientů s AIM
Další názvy: Factors affecting the lateness of diagnosis ant treatment of acute myocardial infarction
Autoři: Mourek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Reichertová Stanislava, Mgr.
Oponent: Pfefferová Eva, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27266
Klíčová slova: infarkt myokardu;zpoždění;příznaky;bolest;doporučení
Klíčová slova v dalším jazyce: heart attack;delay;symptom;pain;recommendation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivňují zpoždění v diagnostice a léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii lidského srdce, definuje typy ischemické choroby srdeční a popisuje patofyziologii infarktu myokardu. Dále popisuje i proces diagnostiky infarktu a jeho léčby jak v přednemocniční tak i nemocniční péči. V poslední kapitole teoretické části se zabýváme časovými intervaly od nástupu příznaků srdečního infarktu do jeho konečného ošetření. Praktická část studie využívá případových studií se zvláštním důrazem na specifika chování pacientů a následně záchranné služby po zjištění prvních příznaků infarktu. Včetně rozhodování o léčbě a následném předání pacienta do nemocnice. Dále jsme se pokusili rozebrat možné vlivy na sledované časové intervaly, a to buď ze strany pacienta, nebo zdravotnické záchranné služby.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis examines the factors that influence delays in diagnosis and treatment of patients with acute myocardial infarction. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the human heart, defines the types of coronary heart disease and describes the pathophysiology of myocardial infarction. It also describes the process of diagnosing a heart attack and its treatment in both prehospital and hospital care. The last chapter of the theoretical part deals with the time intervals from the onset of symptoms of a heart attack to its final treatment. The practical part of the study uses case studies with particular emphasis on specific patient behavior and subsequent rescue services care after the detection of the first symptoms of a heart attack., Including decisions about treatment and subsequent transfer of the patient to the hospital. Next, we tried to analyze the potential impacts on the monitored time intervals, either by the patient or emergency medical services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fakulta zdravotnickych studii.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mourek VP.pdfPosudek vedoucího práce910,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mourek OP.pdfPosudek oponenta práce886,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mourek.pdfPrůběh obhajoby práce403,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.