Title: Zhodnocení kvality výuky zdravotnické přípravy pro získání řidičského oprávnění skupiny B v autoškolách na Českolipsku
Other Titles: Quality assessment of medical training provided in driving schools across the district of Česká Lípa for obtaining driving license type B.
Authors: Zemanová, Irena
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Reichertová Stanislava, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27277
Keywords: autoškola - dopravní nehoda - první pomoc - zdravotnická příprava
Keywords in different language: driving school - traffic accident - first aid - medical training
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice kvality výuky zdravotnické přípravy v autoškolách na Českolipsku. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisujeme fungování autoškol a způsob zajištění výuky první pomoci zakotvené v právní normě. V další kapitole se věnujeme typům dopravních střetů z pohledu řidiče osobního automobilu a druhům zranění, které následkem dopravní nehody vznikají. Na závěr se zabýváme laickou první pomocí poskytovanou účastníky silničního provozu. V praktické části jsme u respondentů formou dotazníkového šetření zkoumali realizaci a kvalitu kurzů zdravovědy v autoškolách a dále jsme hodnotili jejich získané znalosti v oblasti první pomoci. Kvalitativním průzkumem, který byl zajištěn rozhovory s provozovateli autoškol nebo jimi určenými zástupci, jsme prokazovali kvalitu školení zdravotnické přípravy.
Abstract in different language: This Bachelor thesis discusses quality of provided medical training in driving schools across the district of Česká Lípa. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part discusses operation of driving schools and how they provide training of first aid which is enshrined in regulatory norm. In the next chapter we review different types of collisions from the point of view of a car driver and different kinds of injuries caused by a road accident. Non-professional first aid provided by road users is discussed at the end of this part. Answers of respondents who took a survey asking them about the way and quality in which the medical training was carried in driving schools are analyzed in the practical part along with analyses of their acquired knowledge of first aid. Interviews were held with driving schools' operators or other responsible deputies to address and show quality of provided medical training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Zemanova_2017.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova VP.pdfPosudek vedoucího práce874,81 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova OP.pdfPosudek oponenta práce845,42 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova.pdfPrůběh obhajoby práce424,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.