Title: Za štíhlostí až k smrti - problematika poruch příjmu potravy
Other Titles: For slimness to death - the issue of eating disorders
Authors: Menčíková, Lucie
Advisor: Luhanová Lenka, MUDr.
Referee: Hejdová Jana, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27303
Keywords: anorexie;bulimie;poruchy příjmu potravy;pacient;postižený
Keywords in different language: anorexia;bulimia;eating disorders;patient;stricken
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Jedná se konkrétně o mentální anorexii a bulimii. Tato práce je členěna do oddílu teoretického a praktického. Část teoretická popisuje historii, vznik a léčbu zmíněných chorob. Zabývá se rizikovými faktory, které mohou sehrát roli při rozvoji poruchy. Dále zmiňujeme některá zdravotní rizika, jež z nemocí plynou a prevenci jejich vzniku nebo relapsu. Praktická část je zaměřena na výsledky dotazníkového šetření, pomocí kterého jsme zjišťovali, jaké mají respondenti povědomí o organizacích, zabývající se poruchami příjmu potravy. Zajímaly nás i vztahy v rodině respondentů. Dále jsme zkoumali, do jaké míry dotazované ovlivňují média, vrstevníci a rodina při jejich sebehodnocení a jakým způsobem hodnotí soubor respondentů svou postavu.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with problematics of eating disorders. It is specifically about anorexia nervosa and bulimia nervosa. This thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical part describes the history, origin and treatment of these diseases. It deals with risk factors that may play a role in the development of the disorder. We also mention some of the health risks that arise from diseases and preventing their occurrence or recurrence. The practical part is focused on the results of the survey, through which we determined how respondents are aware of the organizations dealing with eating disorders. We was also interested in relationships of respondents family. Furthermore, we investigated to what extent the media, peers, and family influence self-assessment of respondents and how the group of respondents evaluates own figure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
Mencikova VP.pdfPosudek vedoucího práce875,29 kBAdobe PDFView/Open
Mencikova OP.pdfPosudek oponenta práce866,91 kBAdobe PDFView/Open
Mencikova.pdfPrůběh obhajoby práce393,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.