Název: Hmotněprávní úprava přestupků
Další názvy: Legislation of administrative offenses in substantial law
Autoři: Herbst, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Henych Václav, JUDr.
Oponent: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27435
Klíčová slova: přestupek;správní trestání;skutková podstata;okolnosti vylučující protiprávnost;zánik odpovědnosti za přestupek;sankce;ochranná opatření.
Klíčová slova v dalším jazyce: transgression;administrative punishment;substance of transgression;circumstances excluding illegality;termination of responsibility for the transgression;sanctions;safeguards.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hmotněprávní úpravou přestupků v České republice, popsal jsem základní charakteristiky správního trestání a jeho obecné instituty. Jsou zde nastíněna historická východiska správního trestání, v úvodní kapitole se věnuji historickému vývoji od dob Rakouska-Uherska po současnost. Práce je z velké části zaměřena na obecnou úpravu správního práva obsaženou v zákoně o přestupcích. Obsah jednotlivých kapitol je dán jejich názvem: obecně prameny přestupkového práva, vymezení pojmů správní trestání a přestupek, skutková podstata přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek, sankce a konečně i ochranná opatření. V práci je rovněž obsažena víceméně celková komparace obecných hmotněprávních institutů slovenského a českého zákona o přestupcích. V předposlední kapitole se dotýkám novel, kterými v poslední době prošel platný zákon č. 200/1990 Sb.. Poskytuji rozbor změn, které přinesly. Poslední kapitola se zabývá rekodifikací přestupkového práva obsaženou v zákoně č. 250/2016 Sb, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to describe legislation of transgression in substantial law in the Czech Republic. I tried to describe the essential characteristics of administrative punishment and its general institutes. The historical background of administrative punishment is outlined. The first chapter is devoted to the historical development of the Austro-Hungarian Empire to the present. The work focuses mainly on the general provisions contained in the Transgression's Act. This issue is divided into the sections that relate to the various institutes under effective and applicable law. They are generally sources of administrative offenses law, definitions of administrative punishment and offense, substance of transgressions, circumstances excluding illegality, termination of responsibility for the transgressions, sanctions and finally safeguards. The work also contains more or less the overall comparison of the general substantive institutes of Slovak and Czech law in Transgression's Act. The penultimate chapter is about new changes in a valid Transgression's Act no. 200/1990 Coll. The last chapter deals with the recodification of transgression's law contained in the Act no 250/2016 Coll., on liability of administrative offenses and proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Herbst_DP_final.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herbst -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce581,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herbst.pdfPrůběh obhajoby práce356,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herbst oponent.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.