Název: Život s leukémií
Další názvy: Life with leukemia
Autoři: Lundáková, Magdaléna
Vedoucí práce/školitel: Šípová Simona, Mgr.
Oponent: Kroupová Lenka, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27455
Klíčová slova: leukémie;potřeby nemocných;kompetence sester;role všeobecných sester;dětský pacient
Klíčová slova v dalším jazyce: leukemia;needs of patients;nursing skills;the role of nurses;child patient
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na život s leukémií a na zjištění jak vnímali roli všeobecné sestry pacienti dětského věku (14-17 let), kteří se léčili na KDHO ve FN Motol. V teoretické části popisuji onemocnění leukémie jako takové. Obsahuje přehled o složení krve, způsobu vzniku leukémie, o typech leukémie, příznaky tohoto onemocnění, prováděná vyšetření a léčbu leukémie. Dále se v teoretické části také zmiňuji o potřebách nemocných, o kompetencích sester a ošetřovatelském modelu Marjory Gordon. Praktickou část tvoří rozhovory s bývalými pacienty, kteří se léčili na akutní lymfatickou leukémii na KDHO ve FN Motol. Rozhovor byl rozdělen do jednotlivých oblastí, tj. na oblasti denních aktivit, oblast změn či problémů s výživou, oblast informovanosti, oblast ošetřování invazivních vstupů, oblast komunikace, oblast léčby bolesti, dále na oblast psychické podpory u invazivních výkonů, oblast samotné psychické podpory a na roli všeobecné sestry v jednotlivých oblastech. Rozhovory byly nahrávány na diktafon, doslovně přepsány a následně zanalyzovány. Výstupem mé bakalářské práce je vytvoření mapy ošetřovatelské péče.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on life with leukemia and determining how the role of the general nurse is perceived by paediatric patients (aged 14-17) treated at the Department of Paediatric Haematology and Oncology at Motol University Hospital. In the theoretical part I describe the disease of leukemia. This part includes an overview of the composition of the blood, how leukemia originates, types of leukemia, the symptoms of this disease, examinations and the treatment of leukemia. The theoretical part also mentions what leukemia sufferers need, nursing skills, and the Marjory Gordon nursing model. The practical part comprises interviews with former patients who were treated for acute lymphoblastic leukemia at the Department of Paediatric Haematology and Oncology at Motol University Hospital. The interviews were divided up into individual areas, i.e. daily activities, dietary changes or problems, awareness, the treatment of invasive surgery, communication, pain management, as well as psychological support for patients undergoing invasive procedures, psychological support itself, and the role of the nurse in these individual areas. The interviews were recorded using a dictaphone, transcribed verbatim and subsequently analysed. The outcome of my bachelor thesis is a nursing care map.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lundakova_fin3.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUNDAKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lundakova VBP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUNDAKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce806,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27455

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.