Název: Ošetřovatelský proces u geriatrického pacienta se střevní neprůchodností
Další názvy: Nursing process of geriatric patients with bowel obstruction
Autoři: Krippnerová, Růžena
Vedoucí práce/školitel: Šafránková Zuzana, Mgr.
Oponent: Čagánková Eliška, Mgr. DiS.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27480
Klíčová slova: geriatrický pacient;tenké střevo;tlusté střevo;případová práce
Klíčová slova v dalším jazyce: geriatric patient;small intestine;colon;stoma;case study
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou včasné diagnostiky, přípravy předoperační a pooperační péče o geriatrické pacienty se střevní neprůchodností. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části práce je definován pojem geriatrický pacient s obecnými problémy této skupiny. Druhá část je věnována předoperační a pooperační péči, jejich specifikům a komplikacím. V praktické části jsou uvedeny dvě kazuistiky pacientů geriatrického věku, kteří byli hospitalizováni a operováni na chirurgickém oddělení pro střevní neprůchodnost s neodkladným operačním řešením založením kolostomie pacientovi první kazuistiky. V druhé kazuistice střevní neprůchodnost byla řešena bez vyústění střeva. Obě případové studie byly mezi sebou hodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on specific problems of early diagnostics of an intestinal obstruction, a preoperative preparation and postoperative care of geriatric patients with the intestinal obstruction. The theoretical part is divided in two sections. The term geriatric patient is defined in the first one together with general problems of this category. The second one is aimed on preoperative and postoperative care, its specifics and complications. The analytical part consists of two case studies of geriatric patients who were hospitalized and operated for intestinal obstruction on a surgical ward. The first case demanded urgent solution by creating an intestinal stoma. Outcome of the second case was an urgent surgery without creating a stoma. Both cases are reciprocally evaluated throughout the analytical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Krippnerova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRIPPNEROVA V.pdfPosudek vedoucího práce965,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRIPPNEROVA O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRIPPNEROVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce804,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27480

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.