Title: Psychosomatika jako holistický pohled na zdraví těla a duše
Other Titles: Psychosomatics a holistic view of the health of body and soul
Authors: Bednářová, Monika
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Horová Jana, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27620
Keywords: psychosomatika;psychosomatická onemocnění;psychosomatické poruchy;holistická péče;psychoterapie
Keywords in different language: psychosomatics;psychosomatic illnes;psychosomatic disorders;holistic care;psychotherapy
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou psychosomatických onemocnění a využíváním holistického přístupu v ošetřovatelské péči. V teoretické části je vysvětlen pojem psychosomatika a jsou zde popsána psychosomatická onemocnění, jejich vznik, prevence a terapie. Závěr teoretické části práce je věnován holistickému přístupu k pacientům, rolím sestry v psychologických intervencích ošetřovatelské péče a psychoterapeutickým technikám, které může sestra při péči o pacienta využívat. Empirická část práce zahrnuje kvantitativní výzkumné šetření, které pomocí dotazníků zjišťuje úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti psychosomatiky, holistické péče a psychoterapie, a dále zjišťuje jejich postoje k využívání psychoterapeutického přístupu. Výstupem diplomové práce je vytvořený edukační materiál, který může sloužit jako vzor zdravotnickým pracovníkům při poskytování holistické péče.
Abstract in different language: This thesis presents the problems of psychosomatic diseases and the use holistic approach in the nursery care. In the theoretical part of the thesis the term of psychosomatic is explained and the psychosomatic diseases, their rise, prevention and therapy are described there. The end of the theoretical part is devoted to the holistic approach to patients, to the roles of nurses in psychological intervences of the nursery care and to psychotherapeutic techniques that nurses can use for the care of patients. The empirical part of the thesis includes quantitative research that with the help of questionnaires ensure the standard of knowledge of nonmedical nursery employees in the sphere of psychosomatic, holistic care and psychotherapy and it also detects employees´ attitudes to the use of psychotherapeutic approach. The output of this thesis is an educative material that can serve as an example to nursery employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
BEDNAROVA V.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
BEDNAROVA O.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
BEDNAROVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce820,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.