Title: "Poutavě spoutané" - cyklus fotografických koláží stylizovaného aktu
Other Titles: "Engagingly bound" - a series of photographic collages stylized Act
Authors: Grossová, Markéta
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27640
Keywords: fotografie;fotokoláž;bdsm;shibari
Keywords in different language: photography;photocollage;shibari;bdsm
Abstract: Autorka vytvoří umělecky stylizovaný cyklus fotografických koláží inspirovaný vybranými sexuálními praktikami typu BDSM, tj. uměleckou stylizací technik svazování, omotávání a zakrývání nahého lidského těla, včetně jeho částí. Cyklus bude obsahovat minimálně 6 koláží o minimálním formátu B1. Realizace cyklu bude provedena především formou montáže původních digitálních fotografií. Skicovní materiál bude obsahovat minimálně 15 kusů digitálních fotografií, které budou dokumentovat celkový tvůrčí proces autora práce. Cyklus bude doplněn popisem významu jednotlivých koláží a rozvedeny budou použité postupy stylizace a postprodukce fotografií a vytvořených koláží. Teoretická část práce bude věnována jak významu fotografických koláží ve vizuální kultuře, tak bude zaměřena na reflexi fotografického aktu a fotografické koláže ve spojení s uměleckou stylizací netradičních sexuálních technik, včetně inspirujících autorů.
Abstract in different language: Author will creates art-stylized cycle of the photographic collages inspired by sexual practics of BDSM type which means art-stylization technics of bondage, wrapping and hiding the naked human body including its parts. Cycle will contain minimal 6 collages of the minimal format B1. Realization of the cycle will be done primarily by the form of montage of original digital photos, which will documentate the whole creation process of the autor. Cycle will be completed with the description of particular collages meaning. Progresess of stylization, postproduction of photos and created collages will be developed. The theoretical part of the task will be dedicated as meaning of the photographic collages in the visual culture, same as will be focused on the reflect of photographic act and photographic collage in conjunction with the art-stylization of the non-traditional sexual technics ,including the inspiring authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-POUTAVE SPOUTANE-GROSSOVA.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Grossova Marketa_2017.pdfPrůběh obhajoby práce494,66 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Grossova Marketa_oponent_Kornatovsky_2017.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Grossova Marketa_vedouci_Masek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.