Title: Generalizace budov a bloků budov pro Informační systém Státního mapového díla
Other Titles: Buildings and blocks of buildings generalization for Information system of the State map series
Authors: Svoboda, Petr
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27681
Keywords: generalizace;budovy;informační systém státního mapového díla;základní mapy;topologie;arcgis
Keywords in different language: generalization;buildings;information system of the state map series;base maps;topology;arcgis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku automatické kartografické generalizace plošných objektů. Hlavním cílem je nalezení vhodného postupu generalizace budov a bloků budov pro potřeby Informačního systému Státního mapového díla. V první části práce je nejprve provedena analýza vstupních dat, na jejímž základě budou vybrány vhodné generalizační algoritmy, stanoveny podmínky generalizace a implementace do stávajícího systému. Dále jsou shrnuty existující metody generalizace vhodné pro dané téma. Praktická část práce se zabývá vytvořením aplikace implementující vybrané algoritmy. Jsou zde také popsány experimenty provedené na reálných datech vedoucí ke vhodnému nastavení generalizačních parametrů. V závěrečné části jsou zhodnoceny dosažené výsledky a zmíněny možnosti dalšího rozvoje vytvořené aplikace.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the issue of the automatic cartographic generalization of the area objects. The main goal is to find a suitable method of the building generalization for the needs of the Information System of the State Map Series. Analysis of the input data is done as the first part of this work. On its basis, the proper generalization algorithms are chosen and the conditions of the generalization and implementation to the present system are determined. Next, generalization methods for the given topic are also summarized. The practical part of this work deals with creation of the application which implements the chosen algorithms. Part of the work describes experiments carried out on real data that led to an appropriate setting of generalization parameters. The obtained results are evaluated and ideas for further development of the created application are mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GenBudov.pdfPlný text práce6,81 MBAdobe PDFView/Open
A13B0058K-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce328 kBAdobe PDFView/Open
A13B0058K-posudek.pdfPosudek oponenta práce568,22 kBAdobe PDFView/Open
A13B0058K-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce252,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.