Title: Použití Android zařízení v roli alarmu
Other Titles: Usage of Android device as an alarm system
Authors: Sobek, Jakub
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Skupa Jindřich, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27702
Keywords: android;senzor;alarm
Keywords in different language: android;sensor;alarm
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace bezpečnostního alarmu, která využívá senzorů mobilních telefonů s operačním systémem Android. Pro tyto mobilní telefony je vytvářená aplikace určená. První část práce se věnuje operačnímu systému Android a jeho vývojovému prostředí s názvem Android studio, ve kterém je uvedená aplikace vyvíjena. Další část je poté zaměřena na nejdůležitější senzory, jež jsou nejčastěji pro obdobné aplikace využívány. Jedná se o pohybové senzory, senzory prostředí a senzory polohy. Následně je proveden rozbor obdobných aplikací se zaměřením na jejich zá- kladní popis a funkce. V poslední části práce následuje popis samotné tvorby aplikace bezpečnostního alarmu, její funkcionality a testování.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is creation of a security alarm application which uses sensors of mobile phones with an operating system Android. This application is designed for this kind of mobile phones. First part of the thesis is dedicated to the operating system Android and to its integrated development environment called Android Studio, in which the application is developed. Next part is focused on the most important sensors that are mostly used for similar applications. These are motion sensors, environ- mental sensors and position sensors. Then analysis of the similar applica- tion is made with the focus on the basic description and function. Last part of the thesis follows description of the development of the security alarm application, its function and testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_sobek.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
A13B0676P-posudek.pdfPosudek oponenta práce473,08 kBAdobe PDFView/Open
A13B0676P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce547,65 kBAdobe PDFView/Open
A13B0676P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce215,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.