Title: Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli
Other Titles: Protective sexological treatment imposed by adult offender
Authors: Andrejová, Gizela
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27722
Keywords: trestní zákoník;trestní řád;ochranná opatření;ochranné léčení;sexuologické ochranné léčení;ambulantní ochranné léčení;ústavní ochranné léčení;obligatorní sexuologické ochranné léčení;fakultativní sexuologické ochranné léčení duševní porucha;sexuální deviace;nepříčetnost;zmenšená příčetnost;věznice kuřim;trestní zákoník spolkové republiky německo;nápravná a ochranná opatření;umístění v psychiatrickém ústavu
Keywords in different language: criminal code;code of criminal procedure;protective measures;protective treatment;sexological protective treatment;ambulant protective treatment;stationary protective treatment;obligatory sexological protective treatment;optional sexological protective treatment;mental disorder;sexual deviations;insanity;diminished responsibility;prison kuřim;german criminal code;measures of rehabilitation and incapacitation;mental hospital order criminal code;code of criminal procedure;protective measures;protective treatment;sexological protective treatment;ambulant protective treatment;stationary protective treatment;obligatory sexological protective treatment;optional sexological protective treatment;mental disorder;sexual deviations;insanity;diminished responsibility;prison kuřim;german criminal code;measures of rehabilitation and incapacitation;mental hospital order
Abstract: Předkládaná rigorózní práce se zabývá ochranným léčením sexuologickým uloženým dospělému pachateli a je členěna do 14 kapitol včetně úvodu a závěru. Pozornost je věnována právní úpravě ochranného léčení, vymezení jeho pojmu a účelu. Zmíněny jsou rovněž zásady, které soud aplikuje při jeho ukládání. V rigorózní práce jsou využívány poznatky i jiných oborů než je trestní právo, jsou jimi například soudní psychiatrie či soudní sexuologie. Trestní zákon rozlišuje dva druhy trestněprávních sankcí - tresty a ochranná opatření. Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci a ochranná výchova. V praxi se ochranné léčení dělí na léčení psychiatrické, protialkoholní, proti závislosti na omamných nebo psychotropních látkách a sexuologické, které je tématem této práce. S problematikou sexuologického ochranného léčení úzce souvisí zejména pojmy sexuální deviace, nepříčetnost, zmenšená příčetnost a duševní porucha, které jsou spolu s dalšími pojmy vztahujícími se k tomuto tématu blíže popsány. V rámci kapitoly pojednávající o sexuálních deviacích jsou zároveň uvedeny i skutkové podstaty trestných činů u těch sexuálních deviací, jež jsou svou povahou významné pro trestní právo. Pozornost je dále věnována hmotněprávní i procesněprávní stránce uložení a výkonu ochranného léčení. Soud uloží sexuologické ochranné léčení obligatorně, nebo fakultativně. Může jej uložit samostatně, nebo vedle trestu odnětí svobody. Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné léčení ústavní nebo ambulantní. Místem výkonu ochranného léčení jsou psychiatrické léčebny, příslušné ambulance a v případě osob zároveň odsouzených k trestu odnětí svobody též specializované oddělení pro výkon ochranného léčení ve věznici Kuřim. Na tuto část navazuje výklad týkající se doby trvání sexuologického ochranného léčení, jeho ukončení a propuštění z něj. Předposlední kapitola je věnována výkladu o nápravných a ochranných opatřeních, které jsou také trestněprávními sankcemi zakotvenými v trestním zákoníku Spolkové republiky Německo. Těmito opatřeními jsou ? Pozornost je zaměřena na umístění v psychiatrickém ústavu, které svou povahou odpovídá ochrannému léčení. V této kapitole jsou rovněž vysvětleny pojmy nepříčetnost a zmenšená příčetnost. Tato kapitola obsahuje také popis výkonu umístění v psychiatrickém ústavu včetně výkonu v rámci nepodmíněného trestu odnětí svobody a trvání tohoto nápravného a ochranného opatření. Závěrem je poukázáno na praktické nedostatky spojené s institutem sexuologického ochranného léčení, přičemž jsou nastíněna určitá řešení a návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: The present thesis deals with protective sexological treatment imposed by adult offenders and is divided into 14 chapters, including introduction and conclusion. Attention is paid to the legal regulation of protective measures, defining the term and their purpose. Mentioned are also the principles that the court applied by its imposition. In this thesis are utilized the knowledge of other disciplines than criminal law, they are for example forensic psychiatry or forensic sexology. Criminal law distinguishes two types of criminal sanctions - penalties and protective measures. Protective measures are protective treatment, security detention, confiscation of items or other assets, and protective education. In practice, the protective treatment is divided into psychiatric treatment, against alcohol, against addiction to narcotic drugs or psychotropic substances and sexology, which is the topic of this thesis. The issue of protective sexology treatment is closely related to particular notions of sexual deviance, insanity, diminished responsibility and mental disorder, which together with other terms related to this topic are further described. In the chapter dealing with sexual deviations are also listed the factual basis of a criminal offences for these sexual deviations, which by their nature are relevant to criminal law. Attention is also paid to the substance and procedure of imposition and serving protective treatment. The court imposes the sexological protective treatment obligatory, or optional. It may be imposed separately or in addition to the prison sentence. Based on the nature of the ailment and treatment options, the court shall impose a constitutional protective treatment or an outpatient protective treatment. Serving of sexological protective treatment are psychiatric hospitals, the ambulances and in the case of persons whom has been imposed a prison sentence also specialized departments for protective treatment in prison Kuřim. This part is followed interpretation relating to the duration of the sexology protective treatment, termination and the release from protective treatment. The penultimate chapter is devoted to the interpretation of the measures of rehabilitation and incapacitation, which are also criminal sanctions enshrined in the Criminal Code of the Federal Republic of Germany. The measures of rehabilitation and incapacitation are mental hospital orders, custodial addiction treatment orders, detention for the purpose of incapacitation, supervision orders, disqualification from driving and disqualification from exercising a profession. Attention is focused on placement in a mental hospital order, which by its nature is quite similar to protective treatment. In this chapter are also explained the terms of insanity and diminished responsibility. This chapter also includes a description of the imposition and serving a mental hospital order, including the serving in an unconditional prison sentence and duration of these measures of rehabilitation and incapacitation. At the end of this thesis is highlighted to the practical deficiencies related to the institute of sexology protective treatment and outlined some solutions and proposals de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rigorozni prace - Mgr. Gizela Andrejova, LL.M..pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
op. posudek RP Andrejova.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
protokol RP Andrejova.pdfPrůběh obhajoby práce563,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.