Title: Metody dramatické výchovy při práci s předsudky na 1. stupni základní školy Tmaň
Other Titles: Methods of Drama education in working with prejudices at primary school
Authors: Paterová, Tereza
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2017
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27755
Keywords: dramatická výchova;předsudek;1. stupeň základní školy;dramatická lekce;předsudky vůči sociálně slabým;předsudky vůči fyzicky postiženým;předsudky vůči jedinci odlišné národnosti
Keywords in different language: dramatic education;prejudice;primary school;dramatic lesson;prejudices against the socially weak;prejudices against the physically disabled;prejudices against individuals of different nationality
Abstract: Diplomová práce pojednává o předsudcích, které se vyskytují na 1. stupni základní školy, a navrhuje učitelům, jak s nimi pomocí dramatické výchovy pracovat. Obsahem teoretické části jsou kapitoly vysvětlující prospěch dramatické výchovy a následně vykládají metody dramatické výchovy. Další stěžejní částí je výklad o předsudcích, jejich vzniku a projevech. V návaznosti na předsudky je podstatný odstavec interpretující předsudky ve škole. Praktická část diplomové práce obsahuje tři dramatické lekce. První je zaměřena na předsudky vůči sociálně slabým a je motivována chudou dívkou Vanesou, druhý příběh o chlapci na invalidním vozíku představuje žákům předsudky vůči fyzicky postiženým a poslední dramatická lekce se týká vietnamského chlapce, tématem jsou předsudky vůči jedincům odlišné národnosti.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with prejudices that occur at the first level of elementary school and suggests to teachers how to work with them through dramatic education. The content of the theoretical part are chapters explaining the benefits of dramatic education and then interpreting methods of dramatic education. Another key part is an explanation of prejudices, their origin and manifestations. Following the prejudices, a crucial paragraph interpreting prejudices in the school is important. The practical part of the diploma thesis contains three dramatic lessons. The first is focused on prejudices against the socially weak and motivated by the poor girl Vanesa, the second story about the boy on the wheelchair presents the pupils with prejudices against the physically disabled, and the last dramatic lesson concerns the Vietnamese boy, the subject is the prejudice against individuals of different nationality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody dramaticke vychovy pri praci s predsudky na 1. stupni Zakladni skoly Tman.pdfPlný text práce819,49 kBAdobe PDFView/Open
Paterova VP022.pdfPosudek vedoucího práce122,74 kBAdobe PDFView/Open
Paterova OP063.pdfPosudek oponenta práce109,43 kBAdobe PDFView/Open
Paterova O062.pdfPrůběh obhajoby práce49,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.