Title: Metody a způsoby podpory rozvoje mimořádně nadaných žáků na 1. stupni vybrané ZŠ v Plzeňském kraji
Other Titles: Ways how to support gifted students up to the age of 12 at a selected primary school in Pilsen region
Authors: Kotlabová, Petra
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27757
Keywords: nadání;integrace;segregace;dotazník;rozhovor;pozorování;analýza;metody
Keywords in different language: talent;integration;segregation;questionnaire;interview;observation;analysis;methods
Abstract: Diplomová práce "Metody a způsoby podpory rozvoje mimořádně nadaných žáků na 1. stupni vybrané ZŠ v Plzeňském kraji" pojednává o problematice vzdělávání žáků s mimořádným nadáním a o metodách a způsobech podpory těchto žáků na vybrané základní škole. Teoretická část práce se zabývá nadáním a talentem, jeho druhy a kritérii. Přináší všeobecný význam a stručný pohled na péči o mimořádně nadané žáky v České republice ve srovnání s jinými zeměmi. Uvádí zjištěnou statistiku průzkumu patrona nadaných žáků Qiido. Vychází ze základní terminologie, vymezuje základní pojmy, charakteristiku a identifikaci nadaných a uvádí a vyvrací některé mýty a předsudky o nadání a nadaných. Nabízí výčet škál charakteristik mimořádně intelektově nadaných žáků a jejich rysy. Dále nahlíží na problémy podvýkonnosti a dvojí výjimečnosti mimořádně intelektově nadaných žáků. Přibližuje problematiku vzdělávání mimořádně nadaného žáka v běžné škole a její legislativní rámec. Nabízí pohled na rozvoj intelektového nadání prostřednictvím výukových metod v souvislosti se zaměřením na některé klíčové kompetence a roli učitele. Praktická část se věnuje smíšenému výzkumu, s převažujícím kvalitativním způsobem výzkumného procesu, při kterém byly mapovány metody a způsoby podpory rozvoje mimořádně nadaných žáků na 1. stupni vybrané základní školy. Pro výzkum byla použita metoda dotazníkového šetření zjišťující zkušenosti a potřeby rodičů a žáků, metoda řízeného rozhovoru s učiteli, vedením školy a pracovnicí PPP, pozorování ve vyučovacích hodinách matematiky v segregovaných skupinách MiND a analýza školní dokumentace. Zkoumán a vyhodnocen byl způsob výuky mimořádně nadaných žáků na 1. stupni vybrané základní školy. Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí zjištěných údajů a ukázku dobré praxe.
Abstract in different language: Thesis "Methods and ways of supporting primary gifted students at a chosen primary school in Pilsen region" deals with the intricacies of educating gifted students and ways of supporting them at a primary school. The theoretical part covers gift and talent, their kinds and characteristics. This part brings a general overview of the gifted students school care in the Czech Republic compared to other countries. It introduces statistics of a survey provided by the patron of gifted students QUIDO. It uses basic terminology, explains core terms, characteristics and identification of the gifted, provides and refutes some of the myths and prejudices about the gifted and the talented students. It offers a number of ranges of characteristic features of the gifted students and their traits. Moreover it looks at the problems of underachievement and dual exceptionality of the intellectually advanced students. It draws near the problems of educating advanced and gifted students and its legislative framework. It suggests a view of developing intellectual aptitude by using instructional methods and connecting them with the key competences of the teacher involved. The practical part is a joint research with the quality in the research process, during which the methods and ways of supporting gifted students in primary section were delved into. A questionnaire was used to find out experience and needs of parents and students, next there were directed interviews with teachers, school administrators and a psychologist, observations in maths lessons in small groups of gifted students at a chosen primary school. The end includes a summary of the found-out data and an example of good practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kotlabova_03042017.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Kotlabova VP174.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Kotlabova OP199.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Kotlabova O204.pdfPrůběh obhajoby práce396,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.