Title: Růst vybraných druhů ryb v povodí Dyje
Other Titles: Fish growth in the River Dyje watershed
Authors: Brožíková, Jessica
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27869
Keywords: anul;jelec tloušť;jelec proudník;hrouzek;parma obecná;hořavka duhová;šupiny;dyje;šupinnová metody
Keywords in different language: anulus;chub;dace;gudgeon;barbel;bitterling;scales;river dyje;scale method
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo zjištění a vyhodnocení růstu vybraných druhů ryb z povodí Dyje v Jihomoravském kraji, dle počtu a velikosti anulů šupin. Mezi zkoumané ryby patřil jelec tloušť (Squalius cephalus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), hrouzek (Gobio sp.), parma obecná (Barbus barbus) a hořavka duhová (Rhodeus sericeus). Celkem bylo chyceno 79 ryb. Z toho 18 hořavek, 18 tloušťů, 17 proudníků, 13 hrouzků a 13 parm. Šupiny byly odebrány z břišní části jejich těla. K jejich zpracování byla použita šupinnová metoda. Jednotlivě byly sledovány pod projekčním přístrojem a změřeny roční přírůstky. Získané výsledky byly vzájemně porovnány v kontextu s dalšími podobnými výzkumy. Jednotlivé údaje byly zpracovány do tabulek a zobrazeny grafickou formou.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to identify and evaluate the growth of selected fish species from River Dyje basin in South Moravian Region, according to the number and size of the annulus scales. Among the examined fish belonged chub (Squalius cephalus), dace (Leuciscus leuciscus), gudgeon (Gobio sp.), barbel (Barbus barbus) and bitterling (Rhodeus sericeus). A total of 79 fish were caught. 18 burners, 18 chubs, 17 daces, 13 gudgeons and 13 parms of them. The scales were removed from the abdominal portion of their body. Scale method has been used for their analysis. They were individually monitored under the projection device and the annual increments were measured. The results were compared in the context of other similar studies. The Individual data were processed into charts and displayed in graphic form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jessica-Brozikova-2016.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Brozikova P.pdfPrůběh obhajoby práce168,62 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova V.pdfPosudek vedoucího práce645,93 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova O.pdfPosudek oponenta práce391,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.