Název: Změny půdního krytu vlivem komerční zástavby v Plzni a okolí
Další názvy: Land cover changes due to commercial buildings in Plzeň and its vicinity
Autoři: Pop, Václav
Vedoucí práce/školitel: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27884
Klíčová slova: zábor půdy;borská pole;brownfield;greenfield;land use;suburbanizace;urban sprawl;land cover;změny v krajině;plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: land occupation;borská pole;brownfield;greenfield;land use;supurbanization;rban sprawl;land cover;pilsen;land cover changes.
Abstrakt: Hlavním důvodem výběrem tohoto tématu a vytvoření práce byla myšlenka, že zábor půdy komerčními zástavbou nekončí pouze výstavbou výrobní haly nebo skladu. Všechny tyto objekty na sebe vážou další prvky, jako jsou plochy parkovišť, trávníky a samozřejmě nové komunikace. Výzkum byl směřován na oblast Borská pole v Plzni v letech 1998 až 2015. Díky práci v prostředí ArcGIS vznikly detailní mapy, které ukazují vnitřní diferenciaci jednotlivých komerčních areálů v letech 1998, 2002, 2005, 2008, 2011, 2013 a 2015. Zkoumán byl vývoj záboru celkové plochy a trend využití vnitřních ploch jednotlivých areálů. Plocha areálů byla rozdělena do tří kategorií podle vlivu na krajinu. Ukázalo se, že plocha parkovišť, vnitřních cest a ostatních betonových ploch tvoří průměrně 35% z celkové plochy půd zabraných výstavbou komerčních objektů na Borských polích. Výzkum byl poměrně unikátní, jelikož zkoumal sledované území velice detailně.
Abstrakt v dalším jazyce: The main reason for choosing of this topic and creating the work was the idea that the annexation of land occupied by commercial buildings does not end only with the construction of a production hall or a warehouse. All these objects combine other features such as car parks, lawns and new communications of course. The research was focused on the area of Borská pole in Plzeň between years 1998 and 2015. Because of work in Arc GIS, detailed maps showing the internal differentiation of individual commercial areas in years 1998, 2002, 2005, 2008, 2011, 2013 and 2015. The research was an annexation of total area and the trend of utilization of the internal areas of the individual complexes. The site of area was divided into three categories depending on the country's impact. It has been shown that the area of car parks, internal roads and other concrete areas accounts for an average of 35% of the total area of soils occupied by the construction objects in Borská pole. The research was quite unique because it examined the area under investigation in a great detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vaclav_Pop_2017.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pop O.pdfPosudek oponenta práce738,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pop V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pop P.pdfPrůběh obhajoby práce159,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.