Název: Geografie průmyslového závodu Kdynium a.s.
Další názvy: The Geography of industrial plant Kdynium a.s.
Autoři: Judák, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27888
Klíčová slova: kdyňsko;průmysl;obyvatelstvo;doprava;přesné lití;průmyslový závod;kdynium a.s.
Klíčová slova v dalším jazyce: kdyňsko;industry;population;transit;precision castings;industry plant;kdynium a.s.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá geografickou charakteristikou průmyslového závodu Kdynium a.s., který se zaměřuje na přesné lití, čímž je v regionu jedinečný. Na začátku práce jsou stanoveny cíle, ke kterým má směřovat, určení metodiky práce a rozbor základní literatury. Dále se práce skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na mikroregion Kdyňsko, jeho průmyslovou tradici, obyvatelstvo, dopravu a současný trh práce. Druhá část se zabývá podnikem Kdynium a.s., jeho vznikem, výrobou přesným litím, vývojem počtu zaměstnanců a jejich struktury, tržbami, dodavatelsko-odběratelskými vztahy a vlivy podniku na životní prostředí. V závěru bakalářské práce je shrnutí a odpovědi na výzkumné otázky.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is about geographic characteristics of industrial plant Kdynium a.s., which is specialized in precision castings, so this is unique in a region. In the beginning of thesis it sets targets to lead up, sets metodology od thesis and makes analysis of basic literature. Next the thesis consists of two parts. First part is about mikroregion Kdyňsko, industry tradition, population, transit and actual labour market. Second part is about plant Kdynium a.s., its origin, production of precision castings, evolution of number of employee and its structure, sales, suplliers, customers and influences on environment of the plant. In the end of this bachelor thesis there are a summary and answers to questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zdenek_Judak.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judak V.pdfPosudek vedoucího práce544,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judak O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judak P.pdfPrůběh obhajoby práce188,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.