Title: Geografie průmyslového závodu Kdynium a.s.
Other Titles: The Geography of industrial plant Kdynium a.s.
Authors: Judák, Zdeněk
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27888
Keywords: kdyňsko;průmysl;obyvatelstvo;doprava;přesné lití;průmyslový závod;kdynium a.s.
Keywords in different language: kdyňsko;industry;population;transit;precision castings;industry plant;kdynium a.s.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá geografickou charakteristikou průmyslového závodu Kdynium a.s., který se zaměřuje na přesné lití, čímž je v regionu jedinečný. Na začátku práce jsou stanoveny cíle, ke kterým má směřovat, určení metodiky práce a rozbor základní literatury. Dále se práce skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na mikroregion Kdyňsko, jeho průmyslovou tradici, obyvatelstvo, dopravu a současný trh práce. Druhá část se zabývá podnikem Kdynium a.s., jeho vznikem, výrobou přesným litím, vývojem počtu zaměstnanců a jejich struktury, tržbami, dodavatelsko-odběratelskými vztahy a vlivy podniku na životní prostředí. V závěru bakalářské práce je shrnutí a odpovědi na výzkumné otázky.
Abstract in different language: The bachelor thesis is about geographic characteristics of industrial plant Kdynium a.s., which is specialized in precision castings, so this is unique in a region. In the beginning of thesis it sets targets to lead up, sets metodology od thesis and makes analysis of basic literature. Next the thesis consists of two parts. First part is about mikroregion Kdyňsko, industry tradition, population, transit and actual labour market. Second part is about plant Kdynium a.s., its origin, production of precision castings, evolution of number of employee and its structure, sales, suplliers, customers and influences on environment of the plant. In the end of this bachelor thesis there are a summary and answers to questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdenek_Judak.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
Judak V.pdfPosudek vedoucího práce544,79 kBAdobe PDFView/Open
Judak O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Judak P.pdfPrůběh obhajoby práce188,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.