Title: Aktivizace žáků určitého věku v německém vyučování za pomocí jazykové animace
Other Titles: Activation of students of specific age in German lessons by using language animation
Authors: Navarová, Tereza
Advisor: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28019
Keywords: organizace tandem;jazyková animace;jazykový animátor;motivace;skupinová dynamika;střední školy;dotazníky pro žáky;dotazníky pro školy;návrhy a modifikace aktivity pro žáky středních školy
Keywords in different language: organization tandem;language animation;language animator;motivation;group dynamics;secondary schools;questionnaires for pupils;questionnaires for schools;proposals and modifications of particular activities for pupils at secondary schools
Abstract: Tato práce se zabývá tématem Aktivace žáků určitého věku v německém vyučování za pomocí jazykové animace. V úvodní části jsou prezentovány stručné informace o tématu a důvod k volbě tématu DP. V teoretické části je detailně rozebrána problematika jazykové animace, jejího původu, vzniku, vývoje, metod a principu a cíle Česko-německé jazykové animace. Dále jsou uvedeny informace o organizaci Tandem a jejích projektech. Teoretická část je uzavřena nezbytnými informacemi o motivaci a skupinové dynamice. Praktická část se skládá ze tří částí. V první byla provedena evaluace motivace a spokojenosti s výukou německého jazyka za pomoci dotazníků, které byly vyplněný 157 žáky středních škol. V druhé části jsou navrženy hry a aktivity využívající prvky jazykové animace, které mohou být použity v hodinách německého jazyka na SŠ. Poslední část se zabývá dotazníkovou rešerší pro Tandem s ohledem na případný zájem škol o spolupráci s Tandemem v rámci jazykové animace.
Abstract in different language: This master´s thesis deals with the topic of Activation of students of specific age in German lessons by using language animation. Reason for the selection of this topic is presented in the opening section that is followed by theoretical knowledge of language animation and motivation. The theoretical part contains therefore the information about the origin, development, methods, principles and goals of Czech-German language animation and is followed by information about the organization Tandem and its´ projects. The theoretical part is closed with essential data about motivation and group dynamics. The practical part consists of three sections - an evaluation of the motivation and satisfaction with the German lessons made on the basis of questionnaires filled by 157 schoolchildren. The second section deals with 10 particular activities for the use of language animation with their modifications that can be used in the German lessons at Czech secondary schools. The last part is constituted of questionnaires based on schools´ interest in cooperation with Tandem and Czech-German language animation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Navarova Tereza.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Navarova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Navarova_op.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Navarova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce276,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.