Title: Pluralita metod v současné výuce německého jazyka na SŠ. (Na příkladu vybraných SŠ v Plzeňském regionu).
Other Titles: The plurality of current teaching methods of German language in secondary schools.
Authors: Komanová, Veronika
Advisor: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28020
Keywords: fsu;daf vyučování;metody;pluralita metod;výzkum;návrhy pro výuku
Keywords in different language: plurality of methods;classic and alternative methods;analysis;suggestions for teaching;german as a foreign language
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice plurality metod na středních školách v plzeňském regionu. Nejen, že představuje různorodou škálu klasických a alternativních metod, ale soustředí se hlavně na jejich využití v praxi s ohledem právě na již zmíněný pojem pluralitu metod. Pro tento průzkum byl využit dotazník, který byl rozeslán učitelům němčiny na středních školách v plzeňském regionu. Tento je dále analyzován a poznatky aplikovány v další části práci návrhy na zlepšení výuky. Aby bylo z čeho čerpat, tak byly provedeny hospitace na různých typech škol a pro tyto hospitace navrženy aktivity, které zohledňují především zmiňovanou pluralitu metod a doplňují hodiny o to, co postrádají. Tyto návrhy mají posloužit jako inspirace učitelům. Velikou výhodou je, že mnohé představené aktivity byly již otestované a tedy reálně opravdu použitelné.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of plurality of methods in high schools in the Pilsen region. It not only introduces a large variety of classic and alternative methods, it also focuses on their utilization in teaching practice with regard to the previously mentioned concept of plurality of methods. For this research, questionnaires were used that were sent to German teachers in high schools in the Pilsen region. The questionnaires were then further analyzed and the findings were applied in another part of the thesis suggestions for improvements in teaching. To ensure more information for the thesis, several visits were paid to various types of schools and during these visits, activities that involved primarily the plurality of methods were performed. The suggestions should serve as an inspiration to teachers. A great advantage is that many of the introduced activities were already tested and are therefore truly usable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Veronika Komanova.pdfPlný text práce9,53 MBAdobe PDFView/Open
Komanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Komanova_op.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Komanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce381,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.