Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorŠlemrová, Ivana
dc.contributor.refereeKoláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:28Z-
dc.date.available2016-5-13
dc.date.available2018-01-15T15:06:28Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier72653
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28035
dc.description.abstractTématem diplomové práce jsou problémy ve francouzské výslovnosti českých žáků. Práce je strukturována do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje tematice didaktiky fonetiky francouzštiny, fonologických kompetencí, analýze vybraných francouzských metod pro výuku francouzštiny jako cizího jazyka z hlediska začlenění pedagogické podpory pro výuku fonetiky, a shrnuje problémy ve výslovnosti francouzštiny. Předmětem praktické části je realizace a zhodnocení nácviku výslovnosti hlásek [i] a [y] ve skupině žáků víceletého gymnázia. K hodnocení a analýze chyb ve výslovnosti je užito audionahrávek, pořízených před a po nácviku výslovnosti. Součástí práce je přehled v současnosti používaných technik a cvičení k rozvoji fonetických dovedností a ukázka postupů a cvičení použitých ve výzkumu.cs
dc.format92 s. (138 581 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfonetika francouzštinycs
dc.subjectdidaktika fonetikycs
dc.subjectfonetický přepiscs
dc.subjectfonetická korekcecs
dc.subjectžákcs
dc.subjectučitelcs
dc.subjecthláska.cs
dc.titleProblémy ve francouzské výslovnosti českých žákůcs
dc.title.alternativeThe difficulties in French pronunciation Czech learners faceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis topic is the difficulties in French pronunciation Czech learners face. The work is structured into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the themes of French didactic phonetics, phonological competencies, French analysis of selected methods for teaching French as a foreign language in terms of integration of pedagogical support for teaching phonetics and summarizes the problems in pronunciation of French. The object of the practical part is the implementation and evaluation of training the pronunciation [i] and [Y] in the group of grammar school pupils. The evaluation and analysis of mistakes in pronunciation is used audio recordings, taken before and after practicing pronunciation. The work includes an overview of the currently used techniques and exercises to develop phonetic skills and demonstration of techniques and exercises used in the research.en
dc.subject.translatedfrench phoneticsen
dc.subject.translateddidactics of phoneticsen
dc.subject.translatedphonetic spellingen
dc.subject.translatedphonetic correctionen
dc.subject.translatedpupilen
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedsound.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP pdf.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Slemrova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Slemrova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce990,53 kBAdobe PDFView/Open
Slemrova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce498,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.